ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นางสาวมะลิวัลย์   วามะลุน  รหัสนักศึกษา 6423000184 กลุ่ม 230003

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 พท31001 ภาษาไทย 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
2 พท31001 ภาษาไทย 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
3 พค31001 คณิตศาสตร์ 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
4 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
5 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
6 ทช31003 ศิลปศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
7 อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
8 พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
9 พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
10 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
11 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ