ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นายนิลพัทธ์   อินทนะ  รหัสนักศึกษา 6323000145 กลุ่ม 230001

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 พค31001 คณิตศาสตร์ 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
2 พว31001 วิทยาศาสตร์ 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
3 พว31001 วิทยาศาสตร์ 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
4 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
5 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
6 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
7 พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
8 พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
9 อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ