ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิกร   เรือนสว่าง  รหัสนักศึกษา 6313000504 กลุ่ม 230001

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 พค31001 คณิตศาสตร์ 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
2 พว31001 วิทยาศาสตร์ 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
3 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 วิชาบังคับ คุณได้ 8 คะแนน
4 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 วิชาบังคับ คุณได้ 8 คะแนน
5 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ คุณได้ 5 คะแนน
6 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ คุณได้ 5 คะแนน
7 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
8 อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
9 ทช33014 ทำบัญชีมีใช้ให้พอเพียง 2 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
10 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
11 สค32036 การป้องกันการทุจริต 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ