ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นางสาวธัญญลักษณ์   แก้วฟัก  รหัสนักศึกษา 6313000250 กลุ่ม 230001

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
2 ทช32005 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
3 สค32036 การป้องกันการทุจริต 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ