ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

 


ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล จัดการ
1 6711000069 นายบุญญวัฒน์  ศรีสมุทร  ทำข้อสอบ
2 6711000050 นางกาญจนพรรณ  ภูมิเลิศ  ทำข้อสอบ
3 6711000041 นางสาววรรณา  มีอาญา  ทำข้อสอบ
4 6711000032 นางมันทณี  มณี  ทำข้อสอบ
5 6711000023 นายเจษฎา  สุวรรณ์  ทำข้อสอบ
6 6711000014 นายทองดี  สายนาค  ทำข้อสอบ
7 6621000027 นายสมศักดิ์  แก้วบุญเพิ่ม  ทำข้อสอบ
8 6621000018 นายสุพจน์  เนื่องนุช  ทำข้อสอบ
9 6611000048 นายพฤหัสบดี  ทองดี  ทำข้อสอบ
10 6611000039 นางไพฑูรย์  พ่วงรอดพันธ์  ทำข้อสอบ
11 6611000020 นายณรงค์เดช  อ้นพา  ทำข้อสอบ
12 6611000011 นายมงคล  ราตรี  ทำข้อสอบ
13 6521000051 นายดอกรัก  ชัยเอม  ทำข้อสอบ
14 6521000042 นางสาวพรสวรรค์  ก้อนทอง  ทำข้อสอบ
15 6521000033 นายเลื่อน  จวงสอน  ทำข้อสอบ
16 6521000024 นายศุภชัย  สมเนตร  ทำข้อสอบ
17 6521000015 นายอาทิตย์  แดงสิงห์  ทำข้อสอบ
18 6511000054 นางสาวพรสวรรค์  ก้อนทอง  ทำข้อสอบ
19 6511000045 นางสาวรัชนี  ตู๋ปาน  ทำข้อสอบ
20 6511000036 นายไพรวัลย์  พิมเสน  ทำข้อสอบ
21 6511000027 นายวีรากร  จูด้วง  ทำข้อสอบ
22 6511000018 นางลำดวน  สังฆ์รักษ์  ทำข้อสอบ
23 6421000030 นางบุญโฮม  จ่ามีเคน  ทำข้อสอบ
24 6421000021 นางสาวสุภารัตน์  เจตเขตการณ์  ทำข้อสอบ
25 6421000012 นายบุญหลาย  สังกะสี  ทำข้อสอบ
26 6411000088 นางสาวภัสดาภรณ์  เวชติวงษ์  ทำข้อสอบ
27 6411000079 นางสาวอัยลัดดา  บุญเอื้อ  ทำข้อสอบ
28 6411000060 นางสาวศิริพร  ตุ่มศรียา  ทำข้อสอบ
29 6411000051 นางหนูกาย  หารเอี่ยม  ทำข้อสอบ
30 6411000042 นายวินัย  สาระมูล  ทำข้อสอบ
31 6411000033 นางสัมฤทธิ์  สาระมูล  ทำข้อสอบ
32 6411000024 นายธวัชชัย  สีเทา  ทำข้อสอบ
33 6411000015 นางฉลวย  สุภากุล  ทำข้อสอบ
34 6311000030 นายธีรศักดิ์  แพนทิพย์  ทำข้อสอบ
35 6311000021 นางสาวกุสุมา  บุญช้างเผือก  ทำข้อสอบ
36 6311000012 นางคำบง  ประมูล  ทำข้อสอบ
37 6221000230 นางถาวร  ขันสิงหา  ทำข้อสอบ
38 6221000221 นายสายชล  เจตสรณ์  ทำข้อสอบ
39 6221000212 นางสว่าง  มณีวรรณ์  ทำข้อสอบ
40 6221000203 นางอภัย  สีจันทร์ลา  ทำข้อสอบ
41 6221000191 นางอุทัย  เอี่ยมสะอาด  ทำข้อสอบ
42 6221000182 นายสมุทร  จันทร์สอน  ทำข้อสอบ
43 6221000173 นายมานพ  กลิ่นนาค  ทำข้อสอบ
44 6221000164 นางไข่  โพธิ์เทียน  ทำข้อสอบ
45 6221000155 นางเสน่  เจริญราช  ทำข้อสอบ
46 6221000146 นางเพ็ญศรี  ช่อรักษ์  ทำข้อสอบ
47 6221000137 นางสาวรุ่งนภา  อินทร์เทศ  ทำข้อสอบ
48 6221000128 นายสมนึก  วงค์กันหา  ทำข้อสอบ
49 6221000119 นายประสิทธิ์  แดงสิงห์  ทำข้อสอบ
50 6221000100 นางสายชล  แดงสิงห์  ทำข้อสอบ
51 6221000098 นางทองเหลือง  เค็นคำ  ทำข้อสอบ
52 6221000089 นางเดือน  ทิมกระโทก  ทำข้อสอบ
53 6221000070 นางละออ  ปิ่นนิวงค์  ทำข้อสอบ
54 6221000061 นางสาวจันทอน  พิมพิณ  ทำข้อสอบ
55 6221000052 นางคำบง  นาเครือ  ทำข้อสอบ
56 6221000043 นางผา  วราแสง  ทำข้อสอบ
57 6221000034 นางพิกุล  นามไพร  ทำข้อสอบ
58 6221000025 นางอรุณ  เปียใส  ทำข้อสอบ
59 6221000016 นายนพเก้า  มุงคุณคำชาว  ทำข้อสอบ
60 6211000055 นายพงษ์นคร  สิงห์โต  ทำข้อสอบ
61 6211000046 นายวินัย  สำราญ  ทำข้อสอบ
62 6211000037 นายศักดิ์ดา  ชูพินิจ  ทำข้อสอบ
63 6211000028 นางสาวไพรวัน  โพยะทา  ทำข้อสอบ
64 6211000019 นายวันชัย  ชูพินิจ  ทำข้อสอบ
65 6121000040 นางสาวเหมยจาง  แซ่จ๋าว  ทำข้อสอบ
66 6121000031 นางสาวปราณี  ทรัพย์สมบัติ  ทำข้อสอบ
67 6121000022 นางประทุม  วามะลุน  ทำข้อสอบ
68 6121000013 นางลัดดา  สุขสาลี  ทำข้อสอบ
69 6111000203 นางสาวนงเยาว์  ฤทธิ์กระจาย  ทำข้อสอบ
70 6111000191 นายชิน  เปลี่ยนแซ  ทำข้อสอบ
71 6111000182 นายรัก  มาลาหอม  ทำข้อสอบ
72 6111000173 นายศรี  ดามี  ทำข้อสอบ
73 6111000164 นายประเสริฐ  ขุนพิลึก  ทำข้อสอบ
74 6111000155 นายอดุลย์  จีนา  ทำข้อสอบ
75 6111000146 นางคำมล  เข็มศร  ทำข้อสอบ
76 6111000137 นางหยาด  ธรรมประโชติ  ทำข้อสอบ
77 6111000128 นายวันดี  ศิริบุรี  ทำข้อสอบ
78 6111000119 นางชาตรี  ป้องเต่า  ทำข้อสอบ
79 6111000100 นายนิพล  ภูวิชิต  ทำข้อสอบ
80 6111000098 นายเคน  กล้าหาญ  ทำข้อสอบ
81 6111000089 นางบุญรวย  ชำนาญไพร  ทำข้อสอบ
82 6111000070 นางสาวราตรี  เติดสูงเนิน  ทำข้อสอบ
83 6111000061 นายพรี  อ้อนฉิมพลี  ทำข้อสอบ
84 6111000052 นางเฉลย  ศรีสมุทร  ทำข้อสอบ
85 6111000043 นางคำปัน  สุขทิม  ทำข้อสอบ
86 6111000034 นายสุวรรณ  เหลาอ้อ  ทำข้อสอบ
87 6111000025 นางลัดดาวัลย์  เปี่ยมรุ่งเรือง  ทำข้อสอบ
88 6111000016 นางส้มจัด  สีสุข  ทำข้อสอบ
89 5921000397 นางเดือน  เพชรทอง  ทำข้อสอบ
90 5921000388 นางไข่  โพธิ์เทียน  ทำข้อสอบ
91 5921000379 นางสุข  สมดวงศรี  ทำข้อสอบ
92 5921000360 นายอาทิตย์  เที่ยงอยู่  ทำข้อสอบ
93 5921000351 นางสำเนียง  แก้วบุตรดี  ทำข้อสอบ
94 5921000342 นางใหม่  โพธิ์ฆัง  ทำข้อสอบ
95 5921000333 นางกอบกุล  คนซื่อ  ทำข้อสอบ
96 5921000324 นาง่เกา  โพธิ์ฆัง  ทำข้อสอบ
97 5921000315 นางแสงอรุณ  จังพล  ทำข้อสอบ
98 5921000306 นางพรรณี  จังพล  ทำข้อสอบ
99 5921000294 นางวิมาลา  สิงชาลี  ทำข้อสอบ
100 5921000285 นางสำรอง  ไชยโสกเชือก  ทำข้อสอบ
101 5921000276 นางสาวประเทือง  กงลา  ทำข้อสอบ
102 5921000267 นางหนู  บำรุงบ้านทุ่ง  ทำข้อสอบ
103 5921000258 นายสุรัตน์  พิมพ์ดี  ทำข้อสอบ
104 5921000249 นายประกาศ  เข็มศร  ทำข้อสอบ
105 5921000230 นางคล้าย  แร่มี  ทำข้อสอบ
106 5921000221 นางปกครอง  ด้านจันทา  ทำข้อสอบ
107 5921000212 นางประลัย  จังพล  ทำข้อสอบ
108 5921000203 นางโสรัตน์  ศรีทวงศ์วรากร  ทำข้อสอบ
109 5921000191 นางมลิวัลย์  เข็มศร  ทำข้อสอบ
110 5921000182 นางเฉลิม  นาพรม  ทำข้อสอบ
111 5921000173 นางนกเขียน  แก้ววิสิการ  ทำข้อสอบ
112 5921000164 นางฉลวย  จันทร์นุ่ม  ทำข้อสอบ
113 5921000155 นางสมบูรณ์  ศรีโท  ทำข้อสอบ
114 5921000146 นางลำดวล  พิมพ์ดี  ทำข้อสอบ
115 5921000137 นางเล็ก  ไสแสง  ทำข้อสอบ
116 5921000128 นางบุญรัก  เนตรแสง  ทำข้อสอบ
117 5921000119 นางสาวบุญร่วม  สายนาค  ทำข้อสอบ
118 5921000100 นางหนูพันธุ์  ศุภผล  ทำข้อสอบ
119 5921000089 นางจอมศรี  อำคา  ทำข้อสอบ
120 5921000070 นางวิเชียร  สายนาค  ทำข้อสอบ
121 5921000061 นายทน  สายนาค  ทำข้อสอบ
122 5921000052 นางสาคร  วงษ์อินตา  ทำข้อสอบ
123 5921000043 นางหนูพิศ  เครือผือ  ทำข้อสอบ
124 5921000034 นางพูลศรี  มณีวรรณ  ทำข้อสอบ
125 5921000025 นายพัสกร  จงศร  ทำข้อสอบ
126 5921000016 นางสายบัว  พินเขียว  ทำข้อสอบ
127 5911000046 นางตุ๊กตา  สุพรธรรมา  ทำข้อสอบ
128 5911000037 นายสมศรี  มุกดา  ทำข้อสอบ
129 5911000028 นางสาวพิมวดี  วงษ์ราช  ทำข้อสอบ
130 5911000019 นางกินนร  ทับทิมเทศน์  ทำข้อสอบ
131 5821000013 นางสาวนุชจรี  ยุระยาติ  ทำข้อสอบ
132 5811000043 นางสาวนารินทร์  วันชูเพลิด  ทำข้อสอบ
133 5811000034 นางสาววริญญา  บุญทิม  ทำข้อสอบ
134 5811000025 นางสาวอนงค์ลักษณ์  แซ่ไหล  ทำข้อสอบ
135 5811000016 นายจิน  กิรัมย์  ทำข้อสอบ
136 5711000031 นางนิ่ม  ชาวลุ่มบัว  ทำข้อสอบ
137 5711000022 นายธนากิจ  ศรีสมุทร  ทำข้อสอบ
138 5711000013 นายสุริยา  วรชินา  ทำข้อสอบ
139 5621000080 นายเสน่ห์  มาลาหอม  ทำข้อสอบ
140 5621000071 นางสาวสุไรพร  เอี่ยมสะอาด  ทำข้อสอบ
141 5621000062 นายไพศาน  พ่วงเขียว  ทำข้อสอบ
142 5621000053 นายแช่ม  เลบสูงเนิน  ทำข้อสอบ
143 5621000044 นางสาวพรนิภา  ม่นมวง  ทำข้อสอบ
144 5621000035 นางสาวอ้อย  อ่อนอ้วน  ทำข้อสอบ
145 5621000026 นายประเมิน  สดุดี  ทำข้อสอบ
146 5621000017 นายสมชาย  ปักษิณ  ทำข้อสอบ
147 5611000047 นางลั่นทม  ชูพินิจ  ทำข้อสอบ
148 5611000038 นางพนิดา  บุญลือตระกูล  ทำข้อสอบ
149 5611000029 นายวิโรจน์  พานเฉลิมชัย  ทำข้อสอบ
150 5611000010 นางสาวนริสา  ภู่สร้อยทอง  ทำข้อสอบ
151 5511000035 นายวสันต์  ดารุณิกร  ทำข้อสอบ
152 5511000026 นายเฉลิม  พีรี  ทำข้อสอบ
153 5511000017 นายวิลัย  เข็มทอง  ทำข้อสอบ
154 5421000039 นายอี๊ด  พลายบุญ  ทำข้อสอบ
155 5421000020 นางสาววรรณนิศา  เติงตุ่น  ทำข้อสอบ
156 5421000011 นางพิมลวรรณ  เสมอดี  ทำข้อสอบ
157 5411000069 นางบุญโฮม  จ่ามีเคน  ทำข้อสอบ
158 5411000050 นายดาว  ปานทอง  ทำข้อสอบ
159 5411000041 นายทองแดง  เพชรทอง  ทำข้อสอบ
160 5411000032 นางสง่า  เพชรเทียม  ทำข้อสอบ
161 5411000023 นายสังเวียน  หัดที  ทำข้อสอบ
162 5411000014 นางทองจันทร์  ตรวจนอก  ทำข้อสอบ
163 5321000308 นายมนูญ  ใจไหม  ทำข้อสอบ
164 5321000296 นางสาวกรรณิการ์  เพียรธัญญกรณ์  ทำข้อสอบ
165 5321000287 นางสาวสุชิน  เพียรธัญญกรณ์  ทำข้อสอบ
166 5321000278 นายเข็มเพ็ชร  ชัยหานาม  ทำข้อสอบ
167 5321000269 นางมารินทร์  ขันทองดี  ทำข้อสอบ
168 5321000250 นายสมใจ  ก้อนทอง  ทำข้อสอบ
169 5321000241 นางละเอียด  พึ่งมอญ  ทำข้อสอบ
170 5321000232 นายเดชา  อุบลเขียว  ทำข้อสอบ
171 5321000223 นางกองคำ  ทำมา  ทำข้อสอบ
172 5321000214 นายสัมฤทธิ์  นิพัฒน์  ทำข้อสอบ
173 5321000205 นางนิ่ม  ทองสุขดี  ทำข้อสอบ
174 5321000193 นายพระราม  ฤทธิ์กระจาย  ทำข้อสอบ
175 5321000184 นางสาวพรสวรรค์  ก้อนทอง  ทำข้อสอบ
176 5321000175 นายบัว  มีหนองแขม  ทำข้อสอบ
177 5321000166 นายอุบล  อินทยา  ทำข้อสอบ
178 5321000157 นางทวีวรรณ์  พรมประโคน  ทำข้อสอบ
179 5321000148 นางวันเพ็ญ  แย้มยล  ทำข้อสอบ
180 5321000139 นางสมคิด  บุญรอด  ทำข้อสอบ
181 5321000120 นางมาลัย  ฤทธิ์กระจาย  ทำข้อสอบ
182 5321000111 นางสายฝน  เพ่งผล  ทำข้อสอบ
183 5321000102 นางสาวทรรศนีย์  ฤกษดี  ทำข้อสอบ
184 5321000081 นางสาวจำรอง  การินตา  ทำข้อสอบ
185 5321000072 นางสาวดลรพร  อาจณรงค์  ทำข้อสอบ
186 5321000063 นายสำเริง  แย้มผล  ทำข้อสอบ
187 5321000054 นายสำราญ  เพ่งผล  ทำข้อสอบ
188 5321000045 นายยศ  จันทร์โสธร  ทำข้อสอบ
189 5321000036 นายฮิน  มีเสถียร  ทำข้อสอบ
190 5321000027 นางฉายหยาด  จันทร์โสธร  ทำข้อสอบ
191 5321000018 นางสาวสายหยุด  คีรีเรือง  ทำข้อสอบ
192 5311000057 นายมีพล  อนุพันธุ์  ทำข้อสอบ
193 5311000039 นายเกษม  ชูจิต  ทำข้อสอบ
194 5311000020 นางวิภาพร  เหล็กคม  ทำข้อสอบ
195 5311000011 นายประสงค์  บุญมา  ทำข้อสอบ