ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262080000

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

 


ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล จัดการ
1 6621000013 นางสาวภานิภัค  ยิ้มละมัย  ทำข้อสอบ
2 6611000016 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไพงาม  ทำข้อสอบ
3 6521000029 นายพรเทพ  นุชรักษา  ทำข้อสอบ
4 6511000086 นางสาวเอี๋ยะ  แซ่ว่าง  ทำข้อสอบ
5 6511000077 นางสาวไอรดา  งามประเสริฐ  ทำข้อสอบ
6 6511000068 นางสาวไน้  แซ่ลี  ทำข้อสอบ
7 6511000059 นางสาวสรินทร์ยา  แซ่ฟุ้ง  ทำข้อสอบ
8 6511000040 นางสาวสุดใจ  ชาลิตาวิชุดา  ทำข้อสอบ
9 6511000031 เด็กหญิงอารีญา  พานแก้ว  ทำข้อสอบ
10 6511000022 เด็กชายพิษณุพงค์  ปล้องทา  ทำข้อสอบ
11 6411000038 นางสาวกัณฐมณี  คะกลาง  ทำข้อสอบ
12 6411000029 นายณรงค์เดช  อ้นพา  ทำข้อสอบ
13 6411000010 นางสาวอภิญญา  เทพสาร  ทำข้อสอบ
14 6321000069 นางสาวจันทรัตน์  พ่วงนาค  ทำข้อสอบ
15 6321000050 นายฉลอง  อินทร์ศักดิ์  ทำข้อสอบ
16 6321000041 นางสาวสุภาพร  ภูมิอ่อน  ทำข้อสอบ
17 6321000032 นางสาวทิพปวีร์  โชครวีพัชร์  ทำข้อสอบ
18 6321000023 นายมงคล  เปรมทอง  ทำข้อสอบ
19 6321000014 นายธนิน  ภักคินี  ทำข้อสอบ
20 6311000017 นายกิตติ  เฮงสุวรรณ  ทำข้อสอบ
21 6221000075 นางเปรมมิกา  วงศ์พีระกูล  ทำข้อสอบ
22 6221000066 นางสำเนียง  สิงห์ดี  ทำข้อสอบ
23 6221000057 นางเตือนใจ  สนทอง  ทำข้อสอบ
24 6221000048 นางสาวพเยาว์  สมทอง  ทำข้อสอบ
25 6221000039 นายวิเชียร  สนทอง  ทำข้อสอบ
26 6221000020 นางอำพร  พิลึก  ทำข้อสอบ
27 6211000050 นายต้อม  ศรีพลพา  ทำข้อสอบ
28 6211000041 นายณัฐวุฒิ  แก้วมะ  ทำข้อสอบ
29 6211000032 เด็กชายชาญณรงค์  กล่ำเงิน  ทำข้อสอบ
30 6211000023 นายพัชรพล  คุณทิพย์  ทำข้อสอบ
31 6211000014 นางสังข์วาล  โตอนันต์  ทำข้อสอบ
32 6121000027 นางสาวอนุสรา  ชาญนอก  ทำข้อสอบ
33 6121000018 นางชุติมา  คำพัน  ทำข้อสอบ
34 6111000020 นายจันทร์ดี  พันธ์หอม  ทำข้อสอบ
35 6111000011 นายวทัญญู  มีสกุล  ทำข้อสอบ
36 6021000015 นายอนิรุด  คำใบศรี  ทำข้อสอบ
37 6011000036 นางบุบผา  ซานเกตุ  ทำข้อสอบ
38 6011000027 นางสาวอนงค์  ทนทาน  ทำข้อสอบ
39 6011000018 นางสาวสุดารัตน์  ไกรจันทร์  ทำข้อสอบ
40 5921000011 นางสาวเสาวลักษ์  แสนหล้า  ทำข้อสอบ
41 5911000032 นางสาวรัศมี  เนินแสง  ทำข้อสอบ
42 5911000023 นายสมพร  ด้านจันทรา  ทำข้อสอบ
43 5911000014 นางจินตนา  เครื่องไธสง  ทำข้อสอบ
44 5811000020 นางโสภา  ทิพมะณี  ทำข้อสอบ
45 5811000011 นายภราดร  ตันหยง  ทำข้อสอบ
46 5721000015 นางสาวณัชชา  พวงทอง  ทำข้อสอบ
47 5711000036 นางสาวสมควร  คชานันท์  ทำข้อสอบ
48 5711000027 นายศุภกร  อำมะหิต  ทำข้อสอบ
49 5711000018 นายกิตติพงษ์  สาประเสริฐ  ทำข้อสอบ
50 5621000021 นายบุญเสริม  ด้านจันทรา  ทำข้อสอบ
51 5621000012 นายนัฐพล  ชัยสุข  ทำข้อสอบ
52 5611000042 นางสาวสายฝน  มาตรตา  ทำข้อสอบ
53 5611000033 เด็กชายทศพล  ลิขิตสิทธิอนันต์  ทำข้อสอบ
54 5611000024 นางกนกพร  โภครักษา  ทำข้อสอบ
55 5611000015 นางสาวโลต้า  แสงอรุณ  ทำข้อสอบ
56 5521000019 นายนิรุจน์  เหมือนหนู  ทำข้อสอบ
57 5511000030 นายรัตนกุล  เกิดสุข  ทำข้อสอบ
58 5511000021 นายขวัญชัย  อาจณรงค์  ทำข้อสอบ
59 5511000012 นางนิภา  เวียงสิมมา  ทำข้อสอบ
60 5421000061 นายนิวัฒน์  พิลึก  ทำข้อสอบ
61 5421000052 นายไพศาล  พึ่งพิพัฒน์  ทำข้อสอบ
62 5421000043 นางสมปอง  แสงแก้ว  ทำข้อสอบ
63 5421000034 นางพเยาว์  แก้วคง  ทำข้อสอบ
64 5421000025 นางสาวกุลคชา  ยิ้มผึ้ง  ทำข้อสอบ
65 5421000016 นางสาวอมรรัตน์  พลรักษา  ทำข้อสอบ
66 5411000046 นางสาวนิชานาถ  พ่วงสมจิตร  ทำข้อสอบ
67 5411000037 นายผัน  จันทร์ลา  ทำข้อสอบ
68 5411000028 นางสาววิภาพร  คำเมือง  ทำข้อสอบ
69 5411000019 นางทองจันทร์  แก้วสำราญ  ทำข้อสอบ
70 5321000303 นางลำใย  วินทะไชย  ทำข้อสอบ
71 5321000291 นางสาวรัตนกร  กลิ่นหอม  ทำข้อสอบ
72 5321000282 นายบรรลัง  สุขเปีย  ทำข้อสอบ
73 5321000273 นางตา  ปินะถา  ทำข้อสอบ
74 5321000264 นางบุญเรียง  วงศ์โคกสี  ทำข้อสอบ
75 5321000255 นางทองไสย  แปลงชัยสง  ทำข้อสอบ
76 5321000246 นางสาววรวรรณ  จันดี  ทำข้อสอบ
77 5321000228 นางพนม  มามีศรี  ทำข้อสอบ
78 5321000219 นางสาวเจริญ  นิ่มเจริญ  ทำข้อสอบ
79 5321000200 นายเทิดทูล  โพธิ์ทอง  ทำข้อสอบ
80 5321000198 นายธีระวัฒน์  ขุนพิลึก  ทำข้อสอบ
81 5321000189 นายมงคลจิตต์  พึ่งกุล  ทำข้อสอบ
82 5321000170 นายบุญจันทร์  ทองยศ  ทำข้อสอบ
83 5321000161 นายสุริยา  ชลพอง  ทำข้อสอบ
84 5321000152 นางบัวศรี  ทับสงค์  ทำข้อสอบ
85 5321000134 นางวงเดือน  ศรีลุน  ทำข้อสอบ
86 5321000125 นางสมจิตร  ด้นดั้น  ทำข้อสอบ
87 5321000116 นางกัลทิมา  อยู่พันธ์  ทำข้อสอบ
88 5321000107 นายแดง  อยู่พันธ์  ทำข้อสอบ
89 5321000095 นายวิเศษ  วันทา  ทำข้อสอบ
90 5321000086 นายทองแดง  ขันกสิกรรม  ทำข้อสอบ
91 5321000077 นายทองปาน  โสดา  ทำข้อสอบ
92 5321000059 นายทรงธรรม  เครื่องไธสง  ทำข้อสอบ
93 5321000040 นางสาวไพรัตน์  จันทยาง  ทำข้อสอบ
94 5321000031 นางกัญญารัตน์  ดาหา  ทำข้อสอบ
95 5321000022 นางสุมาลี  รอดประเสริฐ  ทำข้อสอบ
96 5321000013 นางจันทร์แรม  พุทธจักร์  ทำข้อสอบ
97 5311000155 นายวิโรจน์  แซ่ตัน  ทำข้อสอบ
98 5311000146 นายสมยศ  ศรีธุลี  ทำข้อสอบ
99 5311000137 นางมะลิ  ซานอก  ทำข้อสอบ
100 5311000128 นางสาวทองหล่อ  ติสิรานนท์  ทำข้อสอบ
101 5311000119 นายปัจจัย  บัวบาน  ทำข้อสอบ
102 5311000100 นายสมัย  นาเม็ง  ทำข้อสอบ
103 5311000098 นายชาญ  ขุ่มด้วง  ทำข้อสอบ
104 5311000089 นางลำดวน  ชุดนอก  ทำข้อสอบ
105 5311000070 นางพวน  ขุ่มด้วง  ทำข้อสอบ
106 5311000043 นายอุดร  แก้วสุวรรณ  ทำข้อสอบ
107 5311000034 นายวริศ  การสร้าง  ทำข้อสอบ
108 5311000025 นางรัชนีกร  สิมารักษ์  ทำข้อสอบ
109 5311000016 นายสมัย  หาญประโคน  ทำข้อสอบ