r midtermOnline | KppNfe

ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์ 1262100000

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นายธวัชชัย   สีเทา  รหัสนักศึกษา 6411000024 กลุ่ม 310001

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 พท11001 ภาษาไทย 3 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
2 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
3 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
4 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ