r midtermOnline | KppNfe

ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์ 1262100000

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นายนพเก้า   มุงคุณคำชาว  รหัสนักศึกษา 6221000016 กลุ่ม 310001

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
2 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
3 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
4 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ