r midtermOnline | KppNfe

ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์ 1262100000

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นายยศ   จันทร์โสธร  รหัสนักศึกษา 5321000045 กลุ่ม 210004

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 วิชาเลือก คุณได้ 0 คะแนน
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ