ระบบสอบ ติวสอบN-NET ออนไลน์ ภาคเรียน 67/1


ขั้นตอน
1 2 3 4 5

 


ลำดับ รหัส สกร.อำเภอ ชื่อ สกร.อำเภอ จัดการ
1 126211000 affiliate_name ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
2 1262010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
3 1262010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
4 1262020000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไทรงาม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
5 1262030000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองลาน ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
6 1262040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
7 1262050000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองขลุง ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
8 1262060000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
9 1262070000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลานกระบือ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
10 1262080000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทรายทองวัฒนา ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
11 1262090000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปางศิลาทอง ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
12 1262100000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบึงสามัคคี ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
13 1262110000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโกสัมพีนคร ประถม ม.ต้น ม.ปลาย