โครงสร้างหลักสูตร กศน. 2551
การจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน 2551 ตอน 1
การจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน 2551 ตอน 2
การวัดผลและประเมินผล หลักสูตร กศน. 2551
เกณฑ์การจบหลักสูตร กศน. 2551

ทีม ICT กศน.จังหวัดกำแพงเพชร @2020
Tel 062-956-5979