สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 นางดุจเดือน  คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพเพชร  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมจากคณะสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร  การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี การนิเทศ ติดตามสนามสอบ สถานศึกษาดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ ห้องสอบ การจัดส่งข้อสอบ ผู้คุมสอบ การอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบ สนามสอบมีการดำเนินงานสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้ง 3 ระดับ  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ  สนามสอบโรงเรียนสลกบาตรวิทยา  ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2567 0 1


สอนเสริมเติมเต็มความรู้

วันที่ 27  กุมภาพันธ์  2567  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี นำโดยนางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นายธนวรรธน์  วชิรนันท์พงษ์ พร้อมบุคลากรครู สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมดำเนินการจัดโครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิซาวิทยาศาสตร์ของตนเองให้ดีขึ้น และกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในการนี้มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 โซน ประกอบด้วย กลุ่มโซนเมืองตอเป็นแสน กลุ่มโซนถิ่นคนผมแดง และกลุ่มโซนอารยธรรมโบราญ โดยได้รับความอนุเคราะห์ ครูวิทยากรจากโรงเรียนขาณุวิทยา  และครูวิทยากรจากโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง มาให้ความรู้กับนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  และได้รับเกียรติอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์  มาแนะแนวทางการศึกษาเพื่ออนาคตของนักศึกษา ต่อไป   

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567 0 2


โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ห่างไกลยาเสพติด

วันที่  20  กุมภาพันธ์  2567  สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  นำโดยนางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นายนิภัทรารัตน์  สุขอาภา ครู กศน.ตำบลแสนตอ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ร่วมดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ห่างไกลยาเสพติด  ในวันที่  20  กุมภาพันธ์  2567  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีจิตอาสาและเสริมสร้างความรู้คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษากำหนด  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีจิตรสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของชุมชนส่วนร่วม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหายาเสพติดวัยรุ่นได้ง่าย  กลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จำนวน 110 คน  ณ  สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี

เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567 1 5


โครงการอบรมวิทยากรแกนนำครู ค. หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

วันที่ 19-20  กุมภาพันธ์ 2567  นางดุจเดือน  คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ได้มอบหมายให้นางธัญมล  โอมณีเขียว  พร้อมนำบุคลากรครู สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำครู ค. หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน และการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2567  โดยมีนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการอบรมวิทยากรแกนนำครู ค. หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน และการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด มีว่าที่ พ.ต.ดำริย์  ติยะวัฒน์  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำครู ค. หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน  ณ  ห้องประชุม สกร.จังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567 1 5


สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2567 นางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นายวิสุทธิ์   กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี และครู กศน.ตำบลผู้รับผิดชอบนำนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2567  เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทั้ง 3 ระดับ คือ 1.ระดับประถมศึกษา 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อเป็นตัวแทนระดับอำเภอ ไปแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป   ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2567 1 32


ประชุม เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นำโดยนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมประชุม และคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมปรึกษาหารือ โดยมีนายจักรภัทร ตุงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง เป็นประธานในการประชุม เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประสานความร่วมมือมายังกระทรวงมหาดไทย ขอให้นายอำเภอจัดกำลังฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ดูแลความปลอดภัยหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อวางมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา

 

 

เผยแพร่เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 1 7


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ

วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  นางดุจเดือน  คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นางธันย์นิชา  วชิรนันท์พงษ์  ครูอาสาสมัครฯ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ร่วมดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ  ในวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗ ณ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางธัญมล  โอมณีเขียว กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องอาหารและโภชนา เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2567 1 8


มีต่อ

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 1. ประวัติ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  
 2. ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดสร้างขึ้นใน
 3. ปี พ.ศ.๒๕๒๖ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๒๗ โดยตั้งอยู่ ที่หมู่ ๒ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
 4. จังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อที่ ๑ ไร่ เป็นที่ราชพัสดุของอำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยอยู่ภายในบริเวณ
 5. อำเภอขาณุวรลักษบุรี และส่วนราชการหลายหน่วยงาน เช่น ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี ,
 6. โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี , สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี  ,  สำนักงานที่ดินอำเภอขาณุวรลักษบุรี
 7. ,โรงเรียนขาณุวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอขาณุวรลักษบุรี ห้องสมุดอำเภอขาณุวรลักษบุรีได้
 8. จัดสร้างด้วยเงินงบประมาณของ กรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  และเงินสมทบ
 9. จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท
 10.  ได้เปิดใช้บริการแก่ประชาชน สมาชิกห้องสมุด นักเรียน นักศึกษา  มาจนถึงปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 3 589


บุคลากร

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"บุคลากร กศน.อำเภอ

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 111 514


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

นที่ 22 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครชูชำนาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวนการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ นางณิขาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลร่วมมอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน และผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 3 787


ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 3 1,578


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 3 1,199


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 3 1,629


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

นที่ 22 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครชูชำนาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวนการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ นางณิขาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลร่วมมอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน และผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 3 787


ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 3 1,578


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 3 1,199


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 3 1,629


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

นที่ 22 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครชูชำนาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวนการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ นางณิขาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลร่วมมอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน และผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 3 787


ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 3 1,578


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 3 1,199


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 3 1,629


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

นที่ 22 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครชูชำนาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวนการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ นางณิขาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลร่วมมอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน และผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 3 787


ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 3 1,578


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 3 1,199


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 3 1,629


มีต่อ

มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางเดือนเพ็ญ ชาวนายก ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้มอบหนังสือพิมพ์และหนังสือวารสาร จาก ศูนย์แหล่งเรียนรู้ตำบลป่าพุทรา มอบให้กับนางนันดา พิมพ์ใจ ผู้รับมอบหนังสือซึ่งเป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ไว้บริการให้กับผู้ใช้บริการอ่านหนังสือและยังช่วยส่งเสริมการอ่านหนังสือในชุมชน เพื่อใช้บริการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2564 2 1,553


13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 2 1,871


มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม หมู่ 16

เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2564  นางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ได้มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม  โดยมีนายสุรพล เขตหิรัญกนก และอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนผู้รับมอบหนังสือพิมพ์ข่าวสารรายวันเพื่อส่งเสริมการอ่านผู้มารับบริการอ่านหนังสือข่าวสารรายวัน ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา -2019 ณ บ้านตะแบกงาม หมู่ 16 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 6 กันยายน 2564 2 1,544


หมุนเวียนสื่อหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชน

   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาขนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับ ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ครู กศน.ตำบลวังหามแห ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา   เพื่อหมุนเวียนหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนในเขตตำบลวังชะพลู ตำบลวังหามแห ตำบลป่าพุทรา เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือให้กับชุมชนและบริการให้กับประชาชนต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2564 2 1,564


จดหมายข่าว วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 2 1,928


กำแพงเพชร เมืองคนแกร่งสู้ภัยโควิด

เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2564 2 2,003


มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับครู กศน.ตำบลวังชะพลู

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ได้ดำเนินการมอบหนังสือหมุนเวียนให้กลับบ้านหนังสือชุมชนจำนวน 1 แห่ง ที่หมู่ 7 บ้านวังตาช่วย พร้อมสอบถามความต้องการของชุมชนที่มารับบริการพบว่าประชาชนสนใจหนังสือความรู้ด้านการเกษตร วารสารเกษตร ที่หลากหลายเพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2564 2 1,551


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ทำเนียบห้องสมุด

ทำเนียบห้องสมุด

ทำเนียบบุคลากร

แบบประเมินความพึงพอใจ

บ้านหนังสือชุมชน

ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้

คิวอาร์โค๊ต

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

สรุปผลการดำเนินงาน

ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดฯ

สื่อ ETV

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  กีฬาจังหวัด

  กีฬาจังหวัด

  คลิก2
 • วันเด็กแห่งชาติ

  วันเด็กแห่งชาติ

  คลิก2
 • สวัสดีปีใหม่

  สวัสดีปีใหม่

  คลิก2
 • กิจกรรม

  กิจกรรม "สกร.ส่งความสุขให้น้อง"

  คลิก2
 • สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

  สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

  คลิก2
 • "ศคส.ปันสุขสนุกกับการเรียนรู้"

  คลิก2