สำหรับนายทะเบียน
สำหรับครู

สอบซ่อม (แบบกำหนดเวลา ตามตาราง)

สำหรับเจ้าหน้าที่