Table

Table


ลำดับ สังกัดตำบล จัดการ
1 นางสาววันเพ็ญ ฉิมคง(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง) ทำข้อสอบ
2 นายภานพ มุสิกพปาน(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง) ทำข้อสอบ
3 นางสาวรัตนา สาโรจน์(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง) ทำข้อสอบ
4 นางสาวการะเกด แข็งธัญญกิจ(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง) ทำข้อสอบ
5 นายสุรพล พิมพา(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง) ทำข้อสอบ
6 นางสาวศศิธร การะเวก(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง) ทำข้อสอบ
7 นางสาวรัชนี นะคะจัด(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง) ทำข้อสอบ
8 น.ส.รินดา ศาสนะ(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง) ทำข้อสอบ
9 นางสาวลำพึง กิ่งนอก(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง) ทำข้อสอบ