Table

Table


ลำดับ สังกัดตำบล จัดการ
1 นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ(กศน.ตำบลจันทิมา) ทำข้อสอบ
2 นางสาววันดี ปัสสาพันธ์(กศน.ตำบลบึงทับแรต) ทำข้อสอบ
3 นางพะเยาว์ เพี้ยนดิษฐ์(กศน.ตำบลประชาสุขสันต์) ทำข้อสอบ
4 นางวัชราพร วัฒนราษฎร์(กศน.ตำบลประชาสุขสันต์) ทำข้อสอบ
5 นางสาวแคทธลียา โพยิ้ม(กศน.ตำบลโนนพลวง) ทำข้อสอบ
6 นายอนุสรณ์ นิลสนธิ(กศน.ตำบลหนองหลวง) ทำข้อสอบ
7 นางสาวเกศินี ใจดี(กศน.ตำบลหนองหลวง) ทำข้อสอบ
8 นางสาวชื่นกมล หนองหลวง(กศน.ตำบลหนองหลวง) ทำข้อสอบ
9 นางประดับ นาทาม(กศน.ตำบลช่องลม) ทำข้อสอบ
10 นางเนาวรัตน์ คันศร(กศน.ตำบลลานกระบือ) ทำข้อสอบ
11 นายณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ) ทำข้อสอบ
12 นายศราวุธ ไชยชโย(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ) ทำข้อสอบ
13 นางนฐทรรศน์ ศรีลาจันทร์(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ) ทำข้อสอบ
14 นางสาวใกล้รุ่ง พลกล้า(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ) ทำข้อสอบ
15 นางสาวมานัส เพชรรัตน์(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ) ทำข้อสอบ
16 นายสุชิน พุกนัด(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ) ทำข้อสอบ