Table

Table


ลำดับ สังกัดตำบล จัดการ
1 น.ส.เพ็ญพันธุ์ ประดับสุข(กศน.ตำบลสักงาม) ทำข้อสอบ
2 น.ส.วรรัตน์ โพธิ์กิ่ง(กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา) ทำข้อสอบ
3 นายชัยณรงค์ โปร่งจิตร(กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน) ทำข้อสอบ
4 นางสาวบุญญารัตน์ เทพา(กศน.ตำบลคลองน้ำไหล) ทำข้อสอบ
5 นายรามินทร์ มูลไธสง(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน) ทำข้อสอบ
6 นางสาวศุภางค์ ตีคำ(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน) ทำข้อสอบ
7 น.ส.ปิยนุช บัวเจริญ(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน) ทำข้อสอบ
8 นายอนันต์ แก้วทอง(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน) ทำข้อสอบ
9 นายสุพจน์ บุญจันทร์ศรี(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน) ทำข้อสอบ
10 นางคุณัญญากานช์ ทาลายา(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน) ทำข้อสอบ