Table

Table


ลำดับ สังกัดตำบล จัดการ
1 นางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
2 นางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
3 นางสาวสุณิสา ทองน้อย(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
4 นางสาวยุพาพร ท้วมสุวรรณ์(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
5 นายวสันต์ ภักดีวงษ์(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
6 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
7 นายนที มากกุญชร(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
8 นางสาวพรสุดา สุดทา(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
9 นายกฤษณะ กลิ่นผึ้ง(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
10 นายธนกฤษ ศรีตะลา(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
11 น.ส.ชโรทัย ปัญติ(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
12 นางแสงอรุณ สุนทร(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
13 น.ส.พิมพ์พจี พันธุ์ชัย(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
14 นางสาวสุมาลิน ทองศรี(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
15 นางสาวเจนจิรา จินดาวนิชย์(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
16 นางสาวจินดารัตน์ ทับทิม(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
17 นางพนารัตน์ ศรีตะลา(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
18 นายเกียรติชับ เกษาพร(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
19 นางสาวศรีสุดา ผุดมี(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
20 นางสาวสุภาพร ยอดนิล(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
21 น.ส.สุดารัตน์ พันธุ์ชัย(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
22 นายวสันต์ มั่นสุทธิ(สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ