Table

Table


ลำดับ สังกัดตำบล จัดการ
1 นางสาวยมลพร โสภาพันธุ์(กศน.ตำบลลานดอกไม้ตก) ทำข้อสอบ
2 นางสาวภัททิยา พรมสายใจ(กศน.ตำบลเพชรชมภู) ทำข้อสอบ
3 นางนงลักษ์ ใจหลัก(กศน.ตำบลโกสัมพี) ทำข้อสอบ
4 นางแสงระวี พรหมมา(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร) ทำข้อสอบ
5 นายสุเทพ ต่อพล(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร) ทำข้อสอบ
6 นายธนวิชญ์ ดาษดา(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร) ทำข้อสอบ
7 นางวาสนา ยอดสุวรรณ(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร) ทำข้อสอบ
8 นางสาวพรพรรณ บุญโท(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร) ทำข้อสอบ
9 นางสาวจรัสศรี คำแหง(ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโกสัมพีนคร) ทำข้อสอบ