Table

Table


ลำดับ สังกัดตำบล จัดการ
1 นางสาวรุ้งลาวัลย์ ศิริโสม(กศน.ตำบลถาวรวัฒนา) ทำข้อสอบ
2 นายรั่นทม โตโทน(กศน.ตำบลทุ่งทอง) ทำข้อสอบ
3 นางยุพิน โตโทน(กศน.ตำบลทุ่งทราย) ทำข้อสอบ
4 นายสุทิน ภู่ระย้า(กศน.ตำบลทุ่งทราย) ทำข้อสอบ
5 นายสมปอง เมียกขุนทด(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา) ทำข้อสอบ
6 นางสาววิไลพร ผ่องโอย(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา) ทำข้อสอบ
7 นายกิตติ สายเมือง(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา) ทำข้อสอบ
8 น.ส.สุขุมา นึกรักษ์(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา) ทำข้อสอบ