Table

Table


ลำดับ สังกัดตำบล จัดการ
1 นางสาวศิริรัตน์ ชูจิ๋ว(กศน.ตำบลหนองแม่แตง) ทำข้อสอบ
2 นางสาวสุวรรณา พะเทพ(กศน.ตำบลพานทอง) ทำข้อสอบ
3 นายพิสิทธิ์ พันทับ(กศน.ตำบลมหาชัย) ทำข้อสอบ
4 นางสาวเกวลิน บรรจง(กศน.ตำบลหนองไม้กอง) ทำข้อสอบ
5 นางสาววรินญา สง่าชาติ(กศน.ตำบลหนองทอง) ทำข้อสอบ
6 นางสาวเกศสุดา ชัยชมภู(กศน.ตำบลหนองคล้า) ทำข้อสอบ
7 นางสาวจิราภา มาสอน(กศน.ตำบลไทรงาม) ทำข้อสอบ
8 นายศักดิ์ดา เตรียมนอง(กศน.ตำบลไทรงาม) ทำข้อสอบ
9 นางสาวสุวรรณา ผู้นวลงาม(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม) ทำข้อสอบ
10 นายมงคล พลายชมพูนุท(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม) ทำข้อสอบ
11 น.ส.วัชรี ด้วงบ้านยาง(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม) ทำข้อสอบ
12 นางสุนันทา ภพักตร์จันทร์(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม) ทำข้อสอบ
13 นางสาวสุวรรณ์นา เปรมกมล(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม) ทำข้อสอบ
14 นายพิทักษ์ ทับยา(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม) ทำข้อสอบ
15 นางสาววรนุช อุตศรียา(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม) ทำข้อสอบ
16 น.ส.บังอร สุกใส(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม) ทำข้อสอบ