Table

Table


ลำดับ สังกัดตำบล จัดการ
1 นางสาวพรทิพย์ โชคเหมาะ(กศน.ตำบลในเมือง) ทำข้อสอบ
2 นางจงรักษ์ ฉิมพลี(กศน.ตำบลสระแก้ว) ทำข้อสอบ
3 นางสาวซันนี่ คงสา(กศน.ตำบลธำมรงค์) ทำข้อสอบ
4 นางสาวจิตมณี ปรางค์ศรี(กศน.ตำบลคลองแม่ลาย) ทำข้อสอบ
5 นางปริญญา กันเณร(กศน.ตำบลท่าขุนราม) ทำข้อสอบ
6 นายพิษณุพันธ์ สมบูรณ์วิทย์(กศน.ตำบลวังทอง) ทำข้อสอบ
7 นางสาวิลาวัณย์ กลิ่นจันทร์(กศน.ตำบลเทพนคร) ทำข้อสอบ
8 นางสาวสุรีรัตน์ แดงแย้ม(กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล) ทำข้อสอบ
9 นางสุมาริสา สวนสวรรค์(กศน.ตำบลคณฑี) ทำข้อสอบ
10 นางกิตติยา เจริญธัญญากร(กศน.ตำบลหนองปลิง) ทำข้อสอบ
11 นายจำเริญ อินจันทร์(กศน.ตำบลลานดอกไม้) ทำข้อสอบ
12 นายสุริยนต์ ทิพย์เกษร(กศน.ตำบลทรงธรรม) ทำข้อสอบ
13 น.ส.บุณยาพร อยู่สุภาพ(กศน.ตำบลนครชุม) ทำข้อสอบ
14 นายนวัช เริงชัยภูมิ(กศน.ตำบลนาบ่อคำ) ทำข้อสอบ
15 นางสาวกฤษกร บูชาธรรม(กศน.ตำบลอ่างทอง) ทำข้อสอบ
16 นางสาวณิชาภา โสภณภัทริน(กศน.ตำบลไตรตรึงษ์) ทำข้อสอบ
17 นางสาวเอื้องสาย ตีคำ(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
18 นายปัญญา สุวรรณศร(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
19 นางสาวศิริเพ็ญ แก้ววัชรสุวรรณ(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
20 นางบุญชรัสมิ์ จันทร์พุ่ม(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
21 นางทักษกร กรุณวงค์(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
22 นางสาวอัชรีพร สุขสวัสดิ์(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
23 นายวรายุทธ ขวัญวงศ์(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
24 นางพัชรี พลายชมพูนุท(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
25 นางสุมิตรา อ่อนคำ(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
26 นางอัมพร จิตตรง(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
27 นายพรพิชิต จิตสว่าง(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ
28 นางสาวภัทราภรณ์ บัวองค์(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร) ทำข้อสอบ