Table

Table


ลำดับ สังกัดตำบล จัดการ
1 นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม(กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์) ทำข้อสอบ
2 นายจันทร์ทศ ศรีมารักษ์(กศน.ตำบลวังบัว) ทำข้อสอบ
3 นางชมพูนุท อุ่มออง(กศน.ตำบลวังไทร) ทำข้อสอบ
4 น.ส.อาทิตยาพร ศรทอง(กศน.ตำบลหัวถนน) ทำข้อสอบ
5 น.ส.อาริญา เทียนเกตุแก้ว(กศน.ตำบลวังแขม) ทำข้อสอบ
6 นายณัฐพงศ์ เพียรลี(กศน.ตำบลวังยาง) ทำข้อสอบ
7 นางสาววิภาดา บันดาล(กศน.ตำบลแม่ลาด) ทำข้อสอบ
8 นายอินทนนท์ แก้วทอง(กศน.ตำบลท่าพุทรา) ทำข้อสอบ
9 นายเมืองเพชร เพชรรัตน์(กศน.ตำบลท่ามะเขือ) ทำข้อสอบ
10 นางสาวศกมลวรรณ ยอดฉัตร(กศน.ตำบลคลองขลุง) ทำข้อสอบ
11 นายจาตุรงค์ พวงไทยสงค์(กศน.ตำบลคลองขลุง) ทำข้อสอบ
12 นางสาวโยทะกา ปู่เณรน้อย(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง) ทำข้อสอบ
13 นางอรลิณ นุศิริหาญ(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง) ทำข้อสอบ
14 นางสาวสุจิตรา ฤมิตร(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง) ทำข้อสอบ
15 นายอนุชา ขอนทอง(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง) ทำข้อสอบ
16 น.ส.สะสิณา จันทร์มณี(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง) ทำข้อสอบ