Table

Table


ลำดับ สังกัดตำบล จัดการ
1 นางสาววณิชา อินทรศักดิ์(กศน.ตำบลเกาะตาล) ทำข้อสอบ
2 นางฐิติกานต์ กองทรง(กศน.ตำบลวังหามแห) ทำข้อสอบ
3 นางณาตยา เคลือบแก้ว(กศน.ตำบลปางมะค่า) ทำข้อสอบ
4 นางสาวหญิงสิริประภา พรมสุทธิ์(กศน.ตำบลโค้งไผ่) ทำข้อสอบ
5 นางสาวละเบียบ บุญนิธี(กศน.ตำบลวังชะพลู) ทำข้อสอบ
6 นางสาวกุลณัฏฐากร เที่ยงปา(กศน.ตำบลดอนแตง) ทำข้อสอบ
7 นางสาวสุภาพ ทองทจิตร(กศน.ตำบลบ่อถ้ำ) ทำข้อสอบ
8 นางสาวยุวดี ใจชอบ(กศน.ตำบลสลกบาตร) ทำข้อสอบ
9 นายนิภัทรารัตน์ สุขอาภา(กศน.ตำบลแสนตอ) ทำข้อสอบ
10 นางเดือนเพ็ญ ชาวนายก(กศน.ตำบลป่าพุทรา) ทำข้อสอบ
11 น.ส.พรพิมล จันทร์ศรี(กศน.ตำบลยางสูง) ทำข้อสอบ
12 นางธัญมล โอมณีเขียว(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี) ทำข้อสอบ
13 นายปรีชา อภิชาติ(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี) ทำข้อสอบ
14 นางสาวพันธิภา ประวาสุข(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี) ทำข้อสอบ
15 นายนรากร ปิกรอด(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี) ทำข้อสอบ
16 นางสาวภัคชาดา ภู่สุวรรณ์(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี) ทำข้อสอบ
17 นายธนวรรธน์ วชิรนันท์พงษ์(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี) ทำข้อสอบ
18 นางณิชาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี) ทำข้อสอบ
19 นางธันย์นิชา วชิรนันท์พงษ์(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี) ทำข้อสอบ
20 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี) ทำข้อสอบ