ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

 


ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล กลุ่ม จัดการ
1 6323000220 นายชัยวัฒน์  คนใหญ่  330001 ทำข้อสอบ
2 6513000304 นายศิรวัฒน์  เจริญราช  330001 ทำข้อสอบ
3 6413000404 นางสาวบุญร่วม  สายนาค  330001 ทำข้อสอบ
4 6613000101 นายภานุภัทร  สวัสดิ์รักษา  230009 ทำข้อสอบ
5 6523000310 นางสุนิตา  สกุลศรี  230009 ทำข้อสอบ
6 6613000428 นายชิติพัทธ์  แร่มี  230009 ทำข้อสอบ
7 6613000129 นางสาวศศิธร  เศษเวตกิจ  230009 ทำข้อสอบ
8 6613000080 นางสาววิลาวัณย์  จันทะพุฒ  230009 ทำข้อสอบ
9 6423000036 นายบุญนิธิ  มัดชันดิษ  230007 ทำข้อสอบ
10 6423000045 นายโชติ  แต่งงาม  230007 ทำข้อสอบ
11 6423000054 นายวีระ  วงทองสา  230007 ทำข้อสอบ
12 6523000093 นายกำพล  สุขรอย  230007 ทำข้อสอบ
13 6413000075 นายประสงค์  บุญมา  230007 ทำข้อสอบ
14 6613000361 นายศุภสิทธิ์  คำคูณ  230007 ทำข้อสอบ
15 6423000063 นายนัฐวัฒน์  ยาคะธรรม  230007 ทำข้อสอบ
16 6523000105 นางสาวพัชรพร  แสงผ่อง  230007 ทำข้อสอบ
17 6523000301 นายสมนึก  พรมภักดี  230007 ทำข้อสอบ
18 6613000370 นางสาวแสงเทียน  เงินเปี่ยม  230007 ทำข้อสอบ
19 6423000072 นางสาวรัชนีกร  ก๊กมาศ  230007 ทำข้อสอบ
20 6513000283 นายสัมพันธ์  แก้วสุกใส  230007 ทำข้อสอบ
21 6523000114 นางสาวแวดดาว  ศรีสมบัติ  230007 ทำข้อสอบ
22 6613000389 นางสาวสุพัตรา  อังคะโล  230007 ทำข้อสอบ
23 6423000081 นางสาวเกวลิน  อู่เขียว  230007 ทำข้อสอบ
24 6523000123 นายธนภัทร์  สมเนตร  230007 ทำข้อสอบ
25 6223000311 นางสาวณัชชา  จูด้วง  230007 ทำข้อสอบ
26 6613000398 นางจันทร์แรม  ขุนพิลึก  230007 ทำข้อสอบ
27 6423000090 นายศรัณย์  ไวกสิกรณ์  230007 ทำข้อสอบ
28 6523000132 นางสาวชลนิดา  สุรีภี  230007 ทำข้อสอบ
29 6523000338 นางสาวปนัดดา  เจตสรณ์  230007 ทำข้อสอบ
30 6613000400 นางสาวการระเกด  ขุนพิลึก  230007 ทำข้อสอบ
31 6423000102 นางสาวภัทรานิษฐ์  เจนเขตการณ์  230007 ทำข้อสอบ
32 6513000126 นางสาวสุดารัตน์  เณรตาก้อง  230007 ทำข้อสอบ
33 6523000141 นายสมจิตร  ภู่กลัด  230007 ทำข้อสอบ
34 6313000148 นางสาวเกษเกล้า  กรนาค  230007 ทำข้อสอบ
35 6613000419 นายประเสริฐ  ขุนพิลึก  230007 ทำข้อสอบ
36 6513000135 นายอัครินทร์  ศรีเจิดจ้า  230007 ทำข้อสอบ
37 6523000150 นางสาวสุชาดา  ใจไธสง  230007 ทำข้อสอบ
38 6513000153 นายธนกร  อินเอี่ยม  230007 ทำข้อสอบ
39 6523000169 นายคันโตน่า  สร้างการนอก  230007 ทำข้อสอบ
40 6613000437 นายนเรนทร  การะเกตุ  230007 ทำข้อสอบ
41 6513000162 นางสาวรพีพร  เชื้อฉิม  230007 ทำข้อสอบ
42 6523000178 นายอุทัย  ดำขำ  230007 ทำข้อสอบ
43 6523000187 นางสาวธนัชชา  กลิ่นเฉย  230007 ทำข้อสอบ
44 6523000196 นางกมลวรรณ  ภานุมาศ  230007 ทำข้อสอบ
45 6423000018 นางสาวณัตฐิพรณ์  ป้อมทอง  230007 ทำข้อสอบ
46 6423000296 นายสมประสงค์  บัวศรีตัน  230007 ทำข้อสอบ
47 6513000210 นางสาวกัลยา  ทินราช  230007 ทำข้อสอบ
48 6423000027 นายชาลี  สีเทา  230007 ทำข้อสอบ
49 6513000032 นายกฤษณพงษ์  เจนจบ  230005 ทำข้อสอบ
50 6523000253 นางสาวกรรณิการ์  ตะลิดโณ  230005 ทำข้อสอบ
51 6613000343 นายณัฐวุฒิ  สร้อยนาค  230005 ทำข้อสอบ
52 6613000503 นายภควัติ  อายุพัฒน์  230005 ทำข้อสอบ
53 6513000041 นายพลากรณ์  สีลาดเลา  230005 ทำข้อสอบ
54 6523000262 นายศรัณยพงศ์  แก้วสันแสน  230005 ทำข้อสอบ
55 6613000512 นายภาคภูมิ  เสนาบุญ  230005 ทำข้อสอบ
56 6113000320 นางสาวสายชล  คล่องชัย  230005 ทำข้อสอบ
57 6613000204 นางสาวจิตสุภา  สุทธิ  230005 ทำข้อสอบ
58 6213000220 นายรัตนชัย  ทองกุญชร  230005 ทำข้อสอบ
59 6413000169 นางสาวปณัฐพร  กุลเกิด  230005 ทำข้อสอบ
60 6613000213 นายศาสนะชัย  ทองกุญชร  230005 ทำข้อสอบ
61 6413000178 นายบุญมี  บุญวงค์  230005 ทำข้อสอบ
62 6613000222 นายเมธา  ศรีนาราง  230005 ทำข้อสอบ
63 6613000231 นายณรงค์  บำรุงเกาะ  230005 ทำข้อสอบ
64 6613000240 นางสาวกวินธิดา  ภูครองตา  230005 ทำข้อสอบ
65 6613000259 นายกัณตภัทร  เมธาวาริศกุล  230005 ทำข้อสอบ
66 6423000111 นางสาวเขมวิภา  ราโช  230005 ทำข้อสอบ
67 6413000310 นางสาวมณฑริกา  ก้อนทอง  230005 ทำข้อสอบ
68 6613000268 นายศุภชัย  ส่งสี  230005 ทำข้อสอบ
69 6423000120 นางสาวเพ็ญศรี  ชูพินิจ  230005 ทำข้อสอบ
70 6613000277 นายก้องภพ  นาเครือ  230005 ทำข้อสอบ
71 6423000139 นายณัฐพล  ทีตารักษ์  230005 ทำข้อสอบ
72 6513000340 นายคติศักดิ์  มีประดิษฐ  230005 ทำข้อสอบ
73 6613000286 นายวรากร  กตะศรีสา  230005 ทำข้อสอบ
74 6423000157 นางคำพันธ์  พรทิพย์  230005 ทำข้อสอบ
75 6613000295 นางสาวขนิษฐา  เนตรสว่าง  230005 ทำข้อสอบ
76 6613000307 นางสาวสาวินี  เอี่ยมสะอาด  230005 ทำข้อสอบ
77 6523000208 นางกัณฑิมา  สายธนู  230005 ทำข้อสอบ
78 6613000316 นายวันชนะ  พรมเขต  230005 ทำข้อสอบ
79 6523000217 นายวิศรุต  ผิวงาม  230005 ทำข้อสอบ
80 6323000118 นางสาวสุจิตรา  ตู๋ปาน  230005 ทำข้อสอบ
81 6613000325 นายสุรดิษฐ์  สุระคันธ์  230005 ทำข้อสอบ
82 6613000334 นางสาวกฤติมา  อินวรรณา  230005 ทำข้อสอบ
83 6613000491 นายวรวิทย์  นาคสนิท  230005 ทำข้อสอบ
84 6613000183 นายพีรพัฒน์  แหล่งสนาม  230003 ทำข้อสอบ
85 6413000011 นายกฤษณะ  กิจสุรัตน์  230003 ทำข้อสอบ
86 6613000192 นายรจธิราช  ต้นสาย  230003 ทำข้อสอบ
87 6523000280 นางสาวธวัลรัตน์  โอวาท  230003 ทำข้อสอบ
88 6513000274 นางสาวอทิติยาภรณ์  แสนหาญ  230003 ทำข้อสอบ
89 6213000396 นางสาวภิญญาพัชญ์  จิตตะคุ  230003 ทำข้อสอบ
90 6523000329 นางสาวภาสินี  ทองอ่อน  230003 ทำข้อสอบ
91 6513000313 นายชวลิต  โกมินทร์  230003 ทำข้อสอบ
92 6523000347 นางสาววิมล  อินทร์เฉลิม  230003 ทำข้อสอบ
93 6313000241 นางสาวขวัญพิชา  แก้วหลักดี  230003 ทำข้อสอบ
94 6513000331 นายศุภฤกษ์  ดียิ่ง  230003 ทำข้อสอบ
95 6413000329 นายสหรัฐ  อินหอม  230003 ทำข้อสอบ
96 6613000446 นายธนากร  จันทร์ป่า  230003 ทำข้อสอบ
97 6513000171 นายณัฐวุฒิ  เกตุแก้ว  230003 ทำข้อสอบ
98 6413000413 นางสาวปริยฉัตร  แก้วอุไร  230003 ทำข้อสอบ
99 6423000184 นางสาวมะลิวัลย์  วามะลุน  230003 ทำข้อสอบ
100 6513000180 นางสาววริศรา  สุขกล่ำ  230003 ทำข้อสอบ
101 6323000015 นางสาวชนาภัทร  เหล็กคม  230003 ทำข้อสอบ
102 6423000193 นางสาวชลธิดา  พันมะคา  230003 ทำข้อสอบ
103 6513000199 นายกฤษณะ  มะริด  230003 ทำข้อสอบ
104 6323000051 นางสาวฐิติรัตน์  กรานโต  230003 ทำข้อสอบ
105 6613000156 นาย ภูตะวัน  อินหอม  230003 ทำข้อสอบ
106 6513000201 นางสาวแพรวา  เอี่ยมพันธ์  230003 ทำข้อสอบ
107 6613000165 นางสาวศิรประภา  ปิ่นแก้ว  230003 ทำข้อสอบ
108 6613000482 นายวรภัทร  แจ้งหล่ำ  230003 ทำข้อสอบ
109 6523000244 นายสรวิศ  สานิชวรรณ  230003 ทำข้อสอบ
110 6613000174 นายพงศกร  พู่แส  230003 ทำข้อสอบ
111 6513000238 นายจงเดช  ทองโพธิ์  230001 ทำข้อสอบ
112 6523000075 นายปัญญวุฒิ  มุกดาสนิท  230001 ทำข้อสอบ
113 6613000099 นางสาวกนิษฐา  ศรีสมุทร  230001 ทำข้อสอบ
114 6513000256 นายวันชนะ  บุสดี  230001 ทำข้อสอบ
115 6523000084 นายศุภกร  บุญรอด  230001 ทำข้อสอบ
116 5723000221 นางสาวนาตยา  แก่นวิทย์  230001 ทำข้อสอบ
117 6613000352 นายพิทวัส  รัสเสมอ  230001 ทำข้อสอบ
118 6513000050 นายจักรพงศ์  จันทร์พุ่ม  230001 ทำข้อสอบ
119 6513000265 นายวิศรุต  รุ่งเรือง  230001 ทำข้อสอบ
120 6513000069 นายภูริพัฒน์  ดวงใจสดชื่น  230001 ทำข้อสอบ
121 6513000078 นางสาวเอมมิกา  พุทธา  230001 ทำข้อสอบ
122 6513000096 นายวรวุฒิ  สุระดม  230001 ทำข้อสอบ
123 6513000292 นายชัยวัฒน์  ตาทอง  230001 ทำข้อสอบ
124 6413000235 นางสาวอชิรญา  คำกองแก้ว  230001 ทำข้อสอบ
125 6513000108 นางสาวสุรีย์รัตน์  สังข์ชวะสุทธิ์  230001 ทำข้อสอบ
126 6223000339 นายสุรวงศ์  แสนสีมน  230001 ทำข้อสอบ
127 6413000244 นางสาววาสนา  ภูฆัง  230001 ทำข้อสอบ
128 6413000253 นางสาวธนาพร  พวงทองมา  230001 ทำข้อสอบ
129 6513000322 นายคณิศร  แสงเงิน  230001 ทำข้อสอบ
130 6613000017 นายธนดล  สาขา  230001 ทำข้อสอบ
131 6613000026 นายสดใส  ลอยจันทึก  230001 ทำข้อสอบ
132 6313000250 นางสาวธัญญลักษณ์  แก้วฟัก  230001 ทำข้อสอบ
133 6613000035 นายวรรณรัตน์  กำวิจิตร  230001 ทำข้อสอบ
134 6313000278 นางสาวสุธิตา  แก้วบัวดี  230001 ทำข้อสอบ
135 6513000368 นายภูหลวง  ยิ่งยง  230001 ทำข้อสอบ
136 6613000044 นางสาวฐิตาพร  เชื้อจิตร  230001 ทำข้อสอบ
137 6313000504 นายสิทธิกร  เรือนสว่าง  230001 ทำข้อสอบ
138 6613000110 นางสาวศุภากร  ศรีสวัสดิ์  230001 ทำข้อสอบ
139 6613000455 นายธนะวัฒน์  แก้วบัวดี  230001 ทำข้อสอบ
140 6523000011 นางสาวอุษามณี  ฤทธิ์มนตรี  230001 ทำข้อสอบ
141 6613000053 นายธนากร  แซ่อึ้ง  230001 ทำข้อสอบ
142 6413000459 นายอิศรา  ว่องวิ่ง  230001 ทำข้อสอบ
143 6613000464 นางสาวจีรวรรณ  ทิมกระโทก  230001 ทำข้อสอบ
144 6523000020 นายรัตนพล  วงค์อ่อง  230001 ทำข้อสอบ
145 6613000062 นางสาวกานต์ธิดา  วงศ์อ่อง  230001 ทำข้อสอบ
146 6413000468 นายภูริภัทร  จังพล  230001 ทำข้อสอบ
147 6613000473 นายคุณานนต์  ฤทธิ์กระจาย  230001 ทำข้อสอบ
148 6423000287 นางสาวนันทิกานต์  ชูเถื่อน  230001 ทำข้อสอบ
149 6523000039 นางสาวนฤมล  สดุดี  230001 ทำข้อสอบ
150 6613000071 นายณัฐชนน  คุ้มพม่า  230001 ทำข้อสอบ
151 6523000057 นางสาวณัฐภัทร  พัฒน์จันทร์  230001 ทำข้อสอบ
152 6323000145 นายนิลพัทธ์  อินทนะ  230001 ทำข้อสอบ