ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262040000

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

 


ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล กลุ่ม จัดการ
1 6423000781 นางสาวพรชนก  ทองงาม  230015 ทำข้อสอบ
2 6513000620 นายเสนอ  ปุปะ  230015 ทำข้อสอบ
3 6513000675 นายนัฐวุฒิ  ฉวีทอง  230015 ทำข้อสอบ
4 6423000352 นายธนโชติ  ช่างประดิษฐ  230015 ทำข้อสอบ
5 6613000801 นางสาวรัชนก  กลิ่นนิ่มนวล  230015 ทำข้อสอบ
6 6423000361 นางปิยพร  ศิริจันทร์  230015 ทำข้อสอบ
7 6613000810 นายอนุวัฒน์  เหล่าเอี่ยม  230015 ทำข้อสอบ
8 6423000370 นางสังวาลย์  ไผ่เขียว  230015 ทำข้อสอบ
9 6613000829 นายจิณณวัตร  นรกิจ  230015 ทำข้อสอบ
10 6413000823 นายยุทธพงษ์  เปมะวัฒนะ  230015 ทำข้อสอบ
11 6423000398 นางสาวกมลวรรณ  เจริญโสภา  230015 ทำข้อสอบ
12 6613000838 นายวรภัทร  สามสาลี  230015 ทำข้อสอบ
13 6423000428 นายเทวิน  สีใส  230015 ทำข้อสอบ
14 6613000847 นางสาวรัตติกาล  เสมอชีพ  230015 ทำข้อสอบ
15 6613000856 นายกิตติศักดิ์  นิ่มพันธ์  230015 ทำข้อสอบ
16 6523000140 นางสาววิภาวรรณ์  ขำโห้  230015 ทำข้อสอบ
17 6513000590 นางสาวธนกรณ์  วรวาท  230015 ทำข้อสอบ
18 6323000724 นางสาวไอลดา  ขำโห้  230015 ทำข้อสอบ
19 6513000602 นายสุรยุทธ  พันธ์หนองหว้า  230015 ทำข้อสอบ
20 6613001059 นายวิทวัส  จีนลง  230015 ทำข้อสอบ
21 6513000611 นายนนทการณ์  แหววเหลี่ยม  230015 ทำข้อสอบ
22 6613000409 นายนพรุจ  ฤทธิ์แจ่ม  230014 ทำข้อสอบ
23 6423000811 นายสหรัถ  วิชัย  230014 ทำข้อสอบ
24 6213000377 นายโชคอนันต์  พงษ์แขก  230014 ทำข้อสอบ
25 6613000418 นางสาวศิศิรา  เต็มเปี่ยม  230014 ทำข้อสอบ
26 6423000820 นายฐาปนา  เลขะวัฒนะ  230014 ทำข้อสอบ
27 6223000589 นายธนวัฒน์  น้อยจริง  230014 ทำข้อสอบ
28 6613000427 นายประพันธ์  ชมชาติ  230014 ทำข้อสอบ
29 6523000430 นายกฤษณะ  อภัยวรรณสันติ  230014 ทำข้อสอบ
30 6413001530 นายภูชานนท์  กิมจันทร์  230014 ทำข้อสอบ
31 6523000449 นายธีรศักดิ์  ศิลปเจริญ  230014 ทำข้อสอบ
32 6513000666 นางสาวพรทิพย์  ศาลางาม  230014 ทำข้อสอบ
33 6613000780 นางสาวจุฑามาศ  อุทัยศรี  230014 ทำข้อสอบ
34 6513000684 นายอรรถพล  เกตุขันทจันทร์  230014 ทำข้อสอบ
35 6313000307 นางสาวชมพูนุท  เที่ยงแท้  230014 ทำข้อสอบ
36 6523000533 นางสาวศุภรัตน์  ทาสพร  230014 ทำข้อสอบ
37 6523000793 นายธนภัทร  นิลเปลี่ยม  230014 ทำข้อสอบ
38 6423000099 นายวัชระ  วิชัยรัมย์  230014 ทำข้อสอบ
39 6513001010 นายวีรภัทร  รักสุภาพ  230014 ทำข้อสอบ
40 6613001282 นายอนุภัทร  โพธิ์ศรี  230014 ทำข้อสอบ
41 6523000346 นายศุภกิตติ์  สุริยะ  230014 ทำข้อสอบ
42 6613000548 นางสาวกันยารัตน์  แป้นแก้ว  230014 ทำข้อสอบ
43 6523000355 นายคมสันต์  ทองอ้น  230014 ทำข้อสอบ
44 6423000138 นายกุญชร  พรมพันธ์  230014 ทำข้อสอบ
45 6423000455 นายอนันต์  เอี่ยมสำราญ  230014 ทำข้อสอบ
46 6513000778 นายณัฐวุฒิ  เพียรรักษา  230014 ทำข้อสอบ
47 6513001056 นายนันทชัย  ไชยผา  230014 ทำข้อสอบ
48 6413001174 นายสงกรานต์  ดีพิจารณ์  230014 ทำข้อสอบ
49 6523000010 นายจิรายุ  ทองดี  230012 ทำข้อสอบ
50 6613001189 นายพีรพล  โสพันธ์  230012 ทำข้อสอบ
51 6613000913 นายศิกวัส  คงคล้าย  230012 ทำข้อสอบ
52 6523000029 นางสาวนาตยา  บู  230012 ทำข้อสอบ
53 6613001198 นายพีรภัทร  โสพันธ์  230012 ทำข้อสอบ
54 6513000022 นางสาวเบญจมาส  เมืองจันทร์  230012 ทำข้อสอบ
55 6413001558 นางสาวอณิชา  แสงประเสริฐ  230012 ทำข้อสอบ
56 6513000853 นายศุภสิทธิ์  ชาวนาแปน  230012 ทำข้อสอบ
57 6423000343 นางสาวน้ำผึ้ง  กันอ้าย  230012 ทำข้อสอบ
58 6513000862 นางสาวดวงแก้ว  ทิพยาธรพิทักษ์  230012 ทำข้อสอบ
59 6523000766 นายบัญชา  หลำพึ่ง  230012 ทำข้อสอบ
60 6513000693 นายพงศ์สุระ  บุตรนิล  230012 ทำข้อสอบ
61 6613001143 สามเณรอภิชาติ  กัลยา  230012 ทำข้อสอบ
62 6413000364 นางสาวแก้วตา  คำอิง  230012 ทำข้อสอบ
63 6613001170 นายณัฐวุฒิ  หมวกอยู่  230012 ทำข้อสอบ
64 6413000373 นายอนุวัฒน์  เสนาะเสียง  230012 ทำข้อสอบ
65 6613000016 นางสาวรัติญา  กระจ่างศรี  230012 ทำข้อสอบ
66 6613000025 นายธนัตถ์  ทิพากรณ์  230012 ทำข้อสอบ
67 6613000034 นางสาวกรรณิการ์  ขำปาน  230012 ทำข้อสอบ
68 6513001047 นายประติภัทร  ยิ้มประดิษฐ์  230012 ทำข้อสอบ
69 6613001303 นายภาคิน  แป๊ะวงศ์  230012 ทำข้อสอบ
70 6523000177 นางสาวณิชารัณย์  จันทร์สุก  230012 ทำข้อสอบ
71 6023000471 นางสาวฐิติมา  กันอ่ำ  230012 ทำข้อสอบ
72 6613000753 นางสาวสุพรรณิการ์  กาญจนะ  230011 ทำข้อสอบ
73 6613000762 นายธนธรณ์  พลดี  230011 ทำข้อสอบ
74 6613000436 นางสาวสุนิสา  วรพันธ์  230011 ทำข้อสอบ
75 6223000794 นางสาวอารีย์  ปานสุด  230011 ทำข้อสอบ
76 6613000445 นายณัฐพงษ์  ชีวัต  230011 ทำข้อสอบ
77 6613000454 นายศิลาแลง  กล่อมบุญ  230011 ทำข้อสอบ
78 6523000467 นางสาววิมลรัตน์  คำคง  230011 ทำข้อสอบ
79 6513000488 นางสาวฉัตรกมล  มาฉาย  230011 ทำข้อสอบ
80 6613000463 นางสาวทิพเนตร  แย้มยิ้ม  230011 ทำข้อสอบ
81 6613000481 นายชลอ  กำมะลอ  230011 ทำข้อสอบ
82 6523000289 นายจิรายุ  จิตตรีมิตร  230011 ทำข้อสอบ
83 6513000938 นายวิทวัช  ศรีบรรเทา  230011 ทำข้อสอบ
84 6613000490 นางสาวนันทพร  แก้วตา  230011 ทำข้อสอบ
85 6523000298 นางสาววรรณนิสา  โต๊ะสกุล  230011 ทำข้อสอบ
86 6323000023 นางสาวนัฐชา  เกตุสุวรรณ์  230011 ทำข้อสอบ
87 6513000536 นางสาววราสินี  รักกันดี  230011 ทำข้อสอบ
88 6413000980 นางสาววาสนา  พลโยธา  230011 ทำข้อสอบ
89 6513000545 นางสาวชุติมา  สายสินธุ์  230011 ทำข้อสอบ
90 6513000554 นายสุนทร  คงพารา  230011 ทำข้อสอบ
91 6613000502 นายชัยวัฒน์  มูลสัน  230011 ทำข้อสอบ
92 6523000412 นายลภัสศิวัช  ดำสนิท  230010 ทำข้อสอบ
93 6523000711 นายพีรพัฒน์  คงคาสวัสดิ์  230010 ทำข้อสอบ
94 6613001086 นายณัฐพนธ์  คงยิ้ม  230010 ทำข้อสอบ
95 6523000421 นายธนภูมิ  สิทธิการณ์  230010 ทำข้อสอบ
96 6523000720 นายกิติศักดิ์  ชวาริด  230010 ทำข้อสอบ
97 6613001095 นางสาวปาริชาติ  นาคศรี  230010 ทำข้อสอบ
98 6523000739 นายกฤษติพงษ์  จันทร์ศรี  230010 ทำข้อสอบ
99 6613000771 นายนนธวัช  เกตุพิจิตร์  230010 ทำข้อสอบ
100 6613001107 นางสาวอารีลักษณ์  เมืองมูล  230010 ทำข้อสอบ
101 6523000748 นายภาณุวัฒน์  สายทองทวี  230010 ทำข้อสอบ
102 6613000128 นางสาวรุ่งนภา  นิ่มวัฒน์  230010 ทำข้อสอบ
103 6423000044 นางสาววิลาวัณย์  บุญศรี  230010 ทำข้อสอบ
104 6523000757 นายธนทัต  กันคล้อย  230010 ทำข้อสอบ
105 6613001125 นางสาวรุจิรา  หงษ์ดำเนิน  230010 ทำข้อสอบ
106 6613000137 นางสาวน้ำฝน  ภู่เกตุ  230010 ทำข้อสอบ
107 6423000053 นายศิริฉัตร  เกตุแก้ว  230010 ทำข้อสอบ
108 6513000077 นายนิรวิทธ์  สีสน  230010 ทำข้อสอบ
109 6613000146 นายจิรภัทร  สารวัน  230010 ทำข้อสอบ
110 6423000062 นายณัฏฐกิตติ์  มากพันธุ์  230010 ทำข้อสอบ
111 6513000095 นางสาวธนภรณ์  สุภาการณ์  230010 ทำข้อสอบ
112 6613000155 นางสาวอาณัญญา  พันธุ์ดี  230010 ทำข้อสอบ
113 6423000071 นายธนกร  ทรงวาจา  230010 ทำข้อสอบ
114 6613001255 นางสาวรัตนมณี  ภู่จรูญ  230010 ทำข้อสอบ
115 6613001161 นางสาววาสนา  แสงทอง  230010 ทำข้อสอบ
116 6613000164 นายฉัตรวิรุฬห์  บุตรดี  230010 ทำข้อสอบ
117 6423000080 นายรัฐชาพล  พรมจันทร์  230010 ทำข้อสอบ
118 6513000125 นายสุกฤษฎิ์  เลิศสระน้อย  230010 ทำข้อสอบ
119 6613001264 นางสาวธัญลักษณ์  ธนานิธิวรรธน์  230010 ทำข้อสอบ
120 6413000926 นายอาทิตย์  โฉมจันทร์  230010 ทำข้อสอบ
121 6513000134 นางสาวจันทรภา  อุ่นคอย  230010 ทำข้อสอบ
122 6613001273 นางสาวสกุลกาญจน์  ธนานิธิวรรธน์  230010 ทำข้อสอบ
123 6523000618 นางสาวอังคณา  เจนวิกาล  230010 ทำข้อสอบ
124 6513000143 นายณัฐชพน  แก้วศรี  230010 ทำข้อสอบ
125 6513000750 นางสาวมณฑิรา  แก้วสี  230010 ทำข้อสอบ
126 6523000382 นายเขตต์  ลาดพุ่ม  230010 ทำข้อสอบ
127 6523000391 นายเสกสรรค์  ระยับ  230010 ทำข้อสอบ
128 6613000904 นายกิตติศักดิ์  สุขสมโภชน์  230009 ทำข้อสอบ
129 6513000394 นางสาววันนิสา  เพชรเนียม  230009 ทำข้อสอบ
130 6423000259 นางสาววนิดา  หอมอ่อน  230009 ทำข้อสอบ
131 6513000415 นางสาวกนกวรรณ  เต็งเฉี้ยง  230009 ทำข้อสอบ
132 6613000267 นายศุภกฤษณ์  ฤกษ์ดี  230009 ทำข้อสอบ
133 6413000186 นางสาวนิชนิภา  ไทรวาล  230009 ทำข้อสอบ
134 6423000268 นางสาวจุฑามาศ  มงคลไทร  230009 ทำข้อสอบ
135 6613001200 นางสาวรุ่งอรุณ  พากเพียร  230009 ทำข้อสอบ
136 6613000276 นายอิทธิราช  เหมือนแสง  230009 ทำข้อสอบ
137 6613000285 นายธนากร  บากบั่น  230009 ทำข้อสอบ
138 6613000294 นายบุญดวง  ศรีขำ  230009 ทำข้อสอบ
139 6613000306 นายนัฐพล  ฤทธิ์กระจาย  230009 ทำข้อสอบ
140 6313001274 นายอนันต์วัฒน์  สมบัติ  230009 ทำข้อสอบ
141 6323000368 นายพีรภัณฑ์  อินเทียน  230009 ทำข้อสอบ
142 6613001291 นายณัฐวุฒิ  วงษ์ละคร  230009 ทำข้อสอบ
143 6613000883 นางสาวรัชนีกร  บุญมา  230009 ทำข้อสอบ
144 6323000779 นางสาวชุติมา  อินทร์ปรางค์  230009 ทำข้อสอบ
145 6613000892 นางสาวชมพูนุช  มะฤทธิ์  230009 ทำข้อสอบ
146 6413000542 นางสาวรุ้งลาวัลย์  สุขเจริญดี  230008 ทำข้อสอบ
147 6413001183 นางสาวศิวพร  สิทธิ  230008 ทำข้อสอบ
148 6513001083 นางสาวพัชราภรณ์  คำสุจริต  230008 ทำข้อสอบ
149 6413000560 นายวรวรรณ  จินดา  230008 ทำข้อสอบ
150 6513000639 นายณัฐพล  ขจัดภัย  230008 ทำข้อสอบ
151 6413001400 นายพานุ  นิยมชน  230008 ทำข้อสอบ
152 6513000648 นายอนันธนวัฒน์  ฤกษ์รื่น  230008 ทำข้อสอบ
153 6513000657 นางสาวภัทรอาภา  บุปผาวัลย์  230008 ทำข้อสอบ
154 6223000767 นางสาวน้ำทิพย์  ซ่อนกลิ่น  230008 ทำข้อสอบ
155 6513000929 นางสาวอัจฉรา  หงษ์วิหก  230008 ทำข้อสอบ
156 6513000947 นางสาวสโรธร  ดำเนิน  230008 ทำข้อสอบ
157 6523000805 นางสาวเนตรชนก  สังวรนิตย์  230008 ทำข้อสอบ
158 6613000511 นายอดิศักดิ์  ชะโรธร  230008 ทำข้อสอบ
159 6613000520 นางอัมพร  ศรีม่วง  230008 ทำข้อสอบ
160 6423000110 นางชัญณัชชา  กลิ่นบุญ  230008 ทำข้อสอบ
161 6613000539 นางสาวสุธิดา  ศรีสวัสดิ์  230008 ทำข้อสอบ
162 6423000129 นางสาววิภาดา  เพ็งสืบ  230008 ทำข้อสอบ
163 6613001040 นายธีระเดช  เนตรพรม  230008 ทำข้อสอบ
164 6613000557 นายอนุรักษ์  ใจแสน  230008 ทำข้อสอบ
165 6613000566 นายอติคุณ  โกศล  230008 ทำข้อสอบ
166 6513001074 นายนัทธี  โสดาเจริญ  230008 ทำข้อสอบ
167 6613000575 นายโกเมศ  พรมสีสุข  230008 ทำข้อสอบ
168 6413000702 นาวสาวสาวิตรี  ปิ่นสกุล  230007 ทำข้อสอบ
169 6513000424 นางสาวธันย์ชนก  พิมพา  230007 ทำข้อสอบ
170 6413000720 นายยศวรรธน์  โชติ  230007 ทำข้อสอบ
171 6413000757 นางสาวนันท์ณภัส  สมบูรณ์อินทร์  230007 ทำข้อสอบ
172 6413000766 นายอนุกูล  ทับทอง  230007 ทำข้อสอบ
173 6523000083 นายวุฒิศักดิ์  ชัยเดช  230007 ทำข้อสอบ
174 6413000775 นายสิทธิชัย  กุลมาลา  230007 ทำข้อสอบ
175 6613000315 นางสาวแพรพลอย  กลัดทรัพย์  230007 ทำข้อสอบ
176 6523000092 นายชาตรี  กล่อมพันธุ์  230007 ทำข้อสอบ
177 6413000784 นางสาววิลาสินี  อินทร์โพธิ์  230007 ทำข้อสอบ
178 6423000624 นางสาวสุธาสินี  พันพัว  230007 ทำข้อสอบ
179 6513000705 นายวิโรจน์  ชังชั่ว  230007 ทำข้อสอบ
180 6313000594 นางสาวปนัดดา  สงวนศักดิ์  230007 ทำข้อสอบ
181 6613000324 นางวิภา  ศรีปั้น  230007 ทำข้อสอบ
182 6523000104 นายอนุชิต  ดิษภา  230007 ทำข้อสอบ
183 6423000633 นายณัฐชานนท์  คนแฉ่ง  230007 ทำข้อสอบ
184 6613000333 นางสาวฐานิภา  ท่องแจ้ง  230007 ทำข้อสอบ
185 6613000342 นายรัชพล  แสนประเสริฐ  230007 ทำข้อสอบ
186 6613001022 นายธนวัฒน์  นะภา  230007 ทำข้อสอบ
187 6613000351 นางสาวศิริวรรณ  รัตนทอง  230007 ทำข้อสอบ
188 6413001053 นายกฤตภาส  ศรีวิเชียร  230007 ทำข้อสอบ
189 6523000636 นายสุทธิ์พงษ์  สนจันทร์  230007 ทำข้อสอบ
190 6523000168 นางนฤมล  จันทร์แก้ว  230007 ทำข้อสอบ
191 6513000826 นางสาวพรศิริ  ประเสริฐดี  230006 ทำข้อสอบ
192 6413000252 นางสาวศิริญา  วงค์คำพา  230006 ทำข้อสอบ
193 6423000567 นางสาวอารียา  ฉันทอง  230006 ทำข้อสอบ
194 6613001219 นายวงศกร  ตรีศรี  230006 ทำข้อสอบ
195 6423000576 นายวิศรุต  วิชัยเกษ  230006 ทำข้อสอบ
196 6523000065 นางสาวฐัญวรรณ  ขันธ์ลา  230006 ทำข้อสอบ
197 6423000585 นางสาวสุชานันท์  กลิ่นเจริญ  230006 ทำข้อสอบ
198 6523000476 นางสาวกาญจนา  ธงสันเทียะ  230006 ทำข้อสอบ
199 6513000497 นางสาวเบญจวรรณ  สืบเกิด  230006 ทำข้อสอบ
200 6613000986 นายธิติ  ใจแสน  230006 ทำข้อสอบ
201 6523000485 นายวินัย  เพ็งเอี่ยม  230006 ทำข้อสอบ
202 6513000509 นายอภิวัฒน์  แก่นโต  230006 ทำข้อสอบ
203 6523000494 นายอภิสิทธิ์  อินทรโกศล  230006 ทำข้อสอบ
204 6513000518 นางสาวศศิธร  พุ่มพวง  230006 ทำข้อสอบ
205 6523000609 นายสรัณกร  มะพลับทอง  230006 ทำข้อสอบ
206 6423000679 นางสาวฐานิกา  ธานุวัฒ  230006 ทำข้อสอบ
207 6613000360 นายพรชัย  เจริญชัย  230006 ทำข้อสอบ
208 6513000787 นางสาวสิตานัน  ทานุวัตร์  230006 ทำข้อสอบ
209 6513000796 นางสาวธันยพร  แม่นศรี  230006 ทำข้อสอบ
210 6523000403 นางสาวดารินท์  จบศรี  230005 ทำข้อสอบ
211 6513000433 นางสาวสุภัทศร  ต่อเสนา  230005 ทำข้อสอบ
212 6613001116 นายสรายุ  อภัยพงษ์  230005 ทำข้อสอบ
213 6413000298 นางสาวอธิศรา  วิมลสุข  230005 ทำข้อสอบ
214 6613001228 นางสาวอัจฉรา  วันทองทักษ์  230005 ทำข้อสอบ
215 6413000319 นางสาวเขมจิรา  คุณคำเพ็ญ  230005 ทำข้อสอบ
216 6413000328 สามเณรวรวุฒิ  แซ่เตียว  230005 ทำข้อสอบ
217 6413000337 นางสาวพจนี  โพธิ์ทอง  230005 ทำข้อสอบ
218 6513000330 นายธรณ์เทพ  สนัยยัง  230005 ทำข้อสอบ
219 6323000425 นางสาวแก้วกาญจน์  ใจเย็น  230005 ทำข้อสอบ
220 6613000379 นางสาวธันยพร  อำภูธร  230005 ทำข้อสอบ
221 6523000645 นางสาวสุภัสสร  แก้วมหาวงษ์  230005 ทำข้อสอบ
222 6423000156 นายชินวัตร  ปานศิลา  230005 ทำข้อสอบ
223 6423000718 นางสาวพิจิตรา  อำภูธร  230005 ทำข้อสอบ
224 6613000388 นายราชันย์  เวียงคำ  230005 ทำข้อสอบ
225 6613000397 นายวีรพัฒน์  สีขาว  230005 ทำข้อสอบ
226 6523000207 นางสาวทิฆัมพร  สีหมอก  230004 ทำข้อสอบ
227 6613001077 นายภูชิสส์  สุขหา  230004 ทำข้อสอบ
228 6613000249 นางสาวทักษพร  รักกสิวิทย์  230004 ทำข้อสอบ
229 6523000216 นายจักรภพ  ขาวสะอาด  230004 ทำข้อสอบ
230 6413001325 นางสาววรรณา  มีมาก  230004 ทำข้อสอบ
231 6613000258 นางสาวสายน้ำ  ผาต่อพงษ์  230004 ทำข้อสอบ
232 6523000225 นายกิตติศักดิ์  ยนตศาสตร์  230004 ทำข้อสอบ
233 6413000636 นางสาวบุณยนุช  ปานเขียว  230004 ทำข้อสอบ
234 6613000922 นายเหมราช  เหมะธุลิน  230004 ทำข้อสอบ
235 6523000234 นายลาภชภูมิ  ศิริเมือง  230004 ทำข้อสอบ
236 6613000931 นางสาวโสรยา  เหง้ารักษา  230004 ทำข้อสอบ
237 6423000286 นายอภิชาติ  เหล่าทองสาร  230004 ทำข้อสอบ
238 6613000940 นางสาวศิริวรรณ  ศิระกุล  230004 ทำข้อสอบ
239 6613001134 นางสาวสุนิตา  ภู่เกิด  230004 ทำข้อสอบ
240 6613001246 นายวิชญา  ว่องธัญกรณ์  230004 ทำข้อสอบ
241 6513000228 นางสาวภัทรวดี  นาจิน  230004 ทำข้อสอบ
242 6613000995 นายธนกร  สัจจโภชน์  230004 ทำข้อสอบ
243 6513000237 นายอมรทพ  ศรีอ่อนทอง  230004 ทำข้อสอบ
244 6513000273 นางสาวมาติกา  จันทร์ประโคน  230004 ทำข้อสอบ
245 6613000182 นายทศพล  เหล่าแสงสี  230004 ทำข้อสอบ
246 6513000321 นายวีรากร  สิริทัย  230004 ทำข้อสอบ
247 6513000732 นางสาวธนิสร  เกตเพ็ชร  230004 ทำข้อสอบ
248 6613000191 นายสมเจตน์  สิงห์เถื่อน  230004 ทำข้อสอบ
249 6523000627 นางสาวนภาพร  เกตุวิทย์  230004 ทำข้อสอบ
250 6613000865 นายอัครภัทร  กำโชค  230004 ทำข้อสอบ
251 6613001031 นายพงศภัค  สีล่า  230004 ทำข้อสอบ
252 6613000203 นายอนุชิต  ลุนลา  230004 ทำข้อสอบ
253 6413001110 นายรัตนากร  พรสมจิตร์กุล  230004 ทำข้อสอบ
254 6513000358 นางสาวอัมริน  อ้นแดง  230004 ทำข้อสอบ
255 6423000709 นายอนุชา  แป้นตระกูล  230004 ทำข้อสอบ
256 6513000170 นายสุวิชา  อินทร์ศร  230004 ทำข้อสอบ
257 6613000874 นางสาวสุนันทา  มาสว่าง  230004 ทำข้อสอบ
258 6613000212 นายธนพัฒน์  ซอสุวรรณ์  230004 ทำข้อสอบ
259 6413001129 นายอภิไชย  อ่อนนวล  230004 ทำข้อสอบ
260 6423000473 นายศิวกร  บุญพยุง  230004 ทำข้อสอบ
261 6513000198 นายพงษกร  ชลพิทักษ์  230004 ทำข้อสอบ
262 6613000221 นางสาวสุภัสสรณ์  ใจใส  230004 ทำข้อสอบ
263 6523000681 นางสาวนภสร  เกตุสุวรรณ  230004 ทำข้อสอบ
264 6513000219 นางสาวสุกัญญา  สายมาลย์  230004 ทำข้อสอบ
265 6613000230 นายพรกรัณย์  ไล้ทองคำ  230004 ทำข้อสอบ
266 6513000808 นางสาวจิรัชญา  ตรวจมรรคา  230003 ทำข้อสอบ
267 6123000205 นางสาวกันยาพร  วงค์จิ๋ว  230003 ทำข้อสอบ
268 6413000092 นายอนันตชา  ไทยมา  230003 ทำข้อสอบ
269 6513000817 นายอาทิตย์  สายมา  230003 ทำข้อสอบ
270 6613000119 นางสาวดาวประกาย  คำสุข  230003 ทำข้อสอบ
271 6523000243 นายณัฐพล  สร้อยจันทร์  230003 ทำข้อสอบ
272 6523000252 นางสาวปาริชาติ  เขื่อนคำ  230003 ทำข้อสอบ
273 6313000174 นางสาวปัทมาวดี  เชียงเงิน  230003 ทำข้อสอบ
274 6523000261 นางสาวดารา  รักไทย  230003 ทำข้อสอบ
275 6613001237 นางสาวชนิภรณ์  ปานกล่อม  230003 ทำข้อสอบ
276 6523000270 นางสาวสายชล  -  230003 ทำข้อสอบ
277 6423000594 นายธนกร  ขำขาว  230003 ทำข้อสอบ
278 6513001001 นางสาวสุพัตรา  หนูขาว  230003 ทำข้อสอบ
279 6323000041 นางสาวอัจฉรา  พงษ์พิระ  230003 ทำข้อสอบ
280 6423000437 นายภูผาธาร  ศิริพรม  230003 ทำข้อสอบ
281 6513001038 นายทัตพงษ์  ประเทศ  230003 ทำข้อสอบ
282 6423000491 นางสาวจิดาภา  วงษ์นุ่ม  230003 ทำข้อสอบ
283 6613001068 นางสาวธรรมรัตน์  พาริก  230003 ทำข้อสอบ
284 6523000690 นางสาวรชญา  เที่ยงสูงเนิน  230002 ทำข้อสอบ
285 6423000204 นางดวงสุดา  จันทร์ทนดำ  230002 ทำข้อสอบ
286 6513000385 นางสาวณัฐฐา  ศิริโรจน์  230002 ทำข้อสอบ
287 6613000584 นางสาวพนิดา  ยงกลาง  230002 ทำข้อสอบ
288 6613000744 นายภูธเนศ  ปานดี  230002 ทำข้อสอบ
289 6423000231 นายณรงค์ชัย  จันทร์จินดา  230002 ทำข้อสอบ
290 6613000593 นายกรรชัย  กล่ำทอง  230002 ทำข้อสอบ
291 6613000605 นางสาวอรปรียา  ริตุ  230002 ทำข้อสอบ
292 6513000844 นายณัฐกร  แช่มปรีชา  230002 ทำข้อสอบ
293 6613000614 นายนราธิป  ต่างประเทศ  230002 ทำข้อสอบ
294 6613000623 นายธิติเมฆ  เวชสุวรรณ์  230002 ทำข้อสอบ
295 6613000968 นางสาวปฐมพร  จินดา  230002 ทำข้อสอบ
296 6613000632 นายอภิรัช  กลางหาญ  230002 ทำข้อสอบ
297 6513000901 นายพรชัย  ต่ายตลับ  230002 ทำข้อสอบ
298 6613000977 นายไชยมงคล  เหมาะพิชัย  230002 ทำข้อสอบ
299 6613000641 นายกิตินันท์  ทองแกลง  230002 ทำข้อสอบ
300 6313000558 นายจาตุรนต์  ขำเรือง  230002 ทำข้อสอบ
301 6613000650 นายธรรมวัตน์  บัวพ่วง  230002 ทำข้อสอบ
302 6513000116 นางสาวรัฐชา  บางประเสริฐ  230002 ทำข้อสอบ
303 6613000669 นายปรเมศวร์  พิมสวรรค์  230002 ทำข้อสอบ
304 6513000714 นายจเร  เนาว์นนท์  230002 ทำข้อสอบ
305 6613001004 นายเกรียงไกร  เหล่าการนา  230002 ทำข้อสอบ
306 6613000173 นางสาวปาณิสฬา  เศษวงษ์  230002 ทำข้อสอบ
307 6613000678 นายสกล  พากเพียร  230002 ทำข้อสอบ
308 6523000113 นางสาวบุษณีญา  สาหลิ่งคร  230002 ทำข้อสอบ
309 6523000328 นางสาวเจนจิรา  ฤทธิ์ศิริ  230002 ทำข้อสอบ
310 6513000723 นายกิตติพงษ์  ยอดนอก  230002 ทำข้อสอบ
311 6613001013 นายนาคา  สาระวัน  230002 ทำข้อสอบ
312 6613000687 นางสาวสุธาทิพย์  ไวว่อง  230002 ทำข้อสอบ
313 6523000122 นายธีรภัทร  สงฆ์ศักดานนท์  230002 ทำข้อสอบ
314 6413000382 นายณัชพล  นิ่มมั่ง  230002 ทำข้อสอบ
315 6523000337 นางสาววิภาภรณ์  อยู่ทอง  230002 ทำข้อสอบ
316 6423000688 นายณัฐดนัย  สิงห์ทอง  230002 ทำข้อสอบ
317 6613000696 นายอัศฎาวุฒิ  แว่นแก้ว  230002 ทำข้อสอบ
318 6523000131 นายวสวัสต์  สงฆ์ศักดานนท์  230002 ทำข้อสอบ
319 6413000430 นางสาวณัฐชนก  บุญพันธุ์  230002 ทำข้อสอบ
320 6423000697 นางสาวนุรีพร  ปั้นมีศรี  230002 ทำข้อสอบ
321 6513000161 นางสาวสุวรรณี  คูหาทอง  230002 ทำข้อสอบ
322 6613000708 นางสาวสุนิษา  นามูลน้อย  230002 ทำข้อสอบ
323 6413000449 นายมานะ  อินทรรักษา  230002 ทำข้อสอบ
324 6613000717 นายตรัยรัตน์  นาอิ่น  230002 ทำข้อสอบ
325 6413000485 นายนิติพล  สุภาบุตร  230002 ทำข้อสอบ
326 6513000367 นางสาวทิวา  ภู่เปี่ยมศักดิ์  230002 ทำข้อสอบ
327 6613000726 นายคณิศร  จินดา  230002 ทำข้อสอบ
328 6413000506 นางสาวลูกน้ำ  เขียนสุข  230002 ทำข้อสอบ
329 6423000192 นางสาวกรพิณ  คชฤทธิ์  230002 ทำข้อสอบ
330 6513000376 นายสุรเชษฐ์  ชวดศรี  230002 ทำข้อสอบ
331 6423000772 นายภัทรพงษ์  มั่นเขตวิทย์  230002 ทำข้อสอบ
332 6613000735 นายวงศกร  ไพรสัณห์  230002 ทำข้อสอบ
333 6413000074 นายทัชวรรณ  ชอบทำทาน  230001 ทำข้อสอบ
334 6423000503 นางสาวชมพูนุช  ดำเลิศ  230001 ทำข้อสอบ
335 6613000089 นางสาวอำภาพร  ลาพา  230001 ทำข้อสอบ
336 6423000512 นางสาวศิรัญญา  ธูปขำ  230001 ทำข้อสอบ
337 6613000098 นางสาวขนิษฐา  ไทยทิม  230001 ทำข้อสอบ
338 6413000122 นางสาววิภาดา  กันเฉย  230001 ทำข้อสอบ
339 6423000521 นางสาวอุรัสยา  อุทัยทิน  230001 ทำข้อสอบ
340 6613000100 นายสิทธิศักดิ์  สว่างอารมณ์  230001 ทำข้อสอบ
341 6423000549 นายพีรพัฒน์  ชลพิทักษ์  230001 ทำข้อสอบ
342 6523000038 นางสาวสุธาทิพย์  เจิมศรี  230001 ทำข้อสอบ
343 6513000040 นายนันท์ธวัช  พงค์สวัสดิ์  230001 ทำข้อสอบ
344 6523000047 นายสุชานนท์  คำเรืองศรี  230001 ทำข้อสอบ
345 6523000458 นายณัฐพงค์  ใจเพ็ชร  230001 ทำข้อสอบ
346 6513000442 นางสาวมัชติมาพร  มณฑา  230001 ทำข้อสอบ
347 6513000059 นายชินวงค์  อารมณ์สวะ  230001 ทำข้อสอบ
348 6523000056 นางสาวกุสุมา  ปานทอง  230001 ทำข้อสอบ
349 6613000799 นายธวัชชัย  สุวรรณโณ  230001 ทำข้อสอบ
350 6423000446 นางสาวน้ำเพชร  บัวจูม  230001 ทำข้อสอบ
351 6613000043 นางสาววิไลลักษณ์  ส่างคำ  230001 ทำข้อสอบ
352 6613000052 นายทรงพล  แซ่โล้ว  230001 ทำข้อสอบ
353 6613000061 นางสาวสุธัญญา  ดวงคำ  230001 ทำข้อสอบ