ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นายคติศักดิ์   มีประดิษฐ  รหัสนักศึกษา 6513000340 กลุ่ม 230005

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 พว31001 วิทยาศาสตร์ 5 วิชาบังคับ คุณได้ 16 คะแนน
2 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 วิชาบังคับ คุณได้ 13 คะแนน
3 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
4 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
5 ทช31003 ศิลปศึกษา 2 วิชาบังคับ คุณได้ 8 คะแนน
6 พว32017 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 2 วิชาเลือก คุณได้ 9 คะแนน
7 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ