ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นายอัครินทร์   ศรีเจิดจ้า  รหัสนักศึกษา 6513000135 กลุ่ม 230007

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 พว31001 วิทยาศาสตร์ 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
2 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
3 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
4 ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
5 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
6 ทช31003 ศิลปศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
7 พว32017 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 2 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
8 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ