ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นางสาวเอมมิกา   พุทธา  รหัสนักศึกษา 6513000078 กลุ่ม 230001

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 พว31001 วิทยาศาสตร์ 5 วิชาบังคับ คุณได้ 14 คะแนน
2 สค31001 สังคมศึกษา 3 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
3 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 วิชาบังคับ คุณได้ 12 คะแนน
4 พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
5 สค32034 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
6 สค32035 ลูกเสือ กศน. 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ