r midtermOnline | KppNfe

ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์ 1262100000

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นางบุญโฮม   จ่ามีเคน  รหัสนักศึกษา 6421000030 กลุ่ม 21007

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
3 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
4 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
5 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
6 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
7 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ