ใบแสดงตารางสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 66/2

สนามสอบ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(พ.พ.)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวิทยา คุณพรอย  รหัสนักศึกษา 6622000045  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900847302   บิดานายสุวิทย์   คุณพรอย   มารดานางศิริรส   คุณพรอย  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ
# รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต สอบวันที่ เวลา หมายเหตุ
1 สค21001 สังคมศึกษา 3 02/03/67 1600 - 1640  
2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 03/03/67 830 - 1000  
3 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 03/03/67 1150 - 1230  
4 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 03/03/67 1600 - 1640  
5 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 03/03/67 1650 - 1730  

หมายเหตุ

1.นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบก่อน 30 นาที
2.ดินสอ 2B ยางลบ
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
4.ขอให้แต่งชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ