ใบแสดงตารางสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 66/2

สนามสอบ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(พ.พ.)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสุรชัช จีนเพชร  รหัสนักศึกษา 6422000496  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1639900423693   บิดานายณรงค์   จีนเพชร   มารดานางปวีณา   ธรรมสร  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ
# รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต สอบวันที่ เวลา หมายเหตุ
1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 02/03/67 1240 - 1320  
2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 03/03/67 830 - 1000  
3 พท21001 ภาษาไทย 4 03/03/67 1010 - 1140  
4 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 03/03/67 1240 - 1320  
5 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 03/03/67 1510 - 1550  
6 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 03/03/67 1600 - 1640  
7 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 03/03/67 1650 - 1730  

หมายเหตุ

1.นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบก่อน 30 นาที
2.ดินสอ 2B ยางลบ
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
4.ขอให้แต่งชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ