ใบแสดงตารางสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 66/2

สนามสอบ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(พ.พ.)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธีรภัทร พลมูลตรี  รหัสนักศึกษา 6422000179  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1759900461772   บิดานายสุรชัย   พลมูลตรี   มารดานางสาวพวรรณ   หลักหลวง  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ
# รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต สอบวันที่ เวลา หมายเหตุ
1 สค22022 การป้องกันการทุจริต 2 02/03/67 1150 - 1230  
2 พท21001 ภาษาไทย 4 03/03/67 1010 - 1140  
3 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 03/03/67 1150 - 1230  
4 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 03/03/67 1240 - 1320  
5 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 03/03/67 1330 - 1500  
6 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 03/03/67 1510 - 1550  
7 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 03/03/67 1600 - 1640  

หมายเหตุ

1.นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบก่อน 30 นาที
2.ดินสอ 2B ยางลบ
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
4.ขอให้แต่งชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ