ใบแสดงตารางสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 66/2

สนามสอบ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(พ.พ.)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนันทศักดิ์ หญ้าลาภ  รหัสนักศึกษา 6422000106  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900762382   บิดานายสมศักดิ์   หญ้าลาภ   มารดานางสาวน้อย   ขวัญเอี่ยม  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ
# รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต สอบวันที่ เวลา หมายเหตุ
1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 02/03/67 1510 - 1550  
2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 03/03/67 1150 - 1230  
3 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 03/03/67 1150 - 1230  
4 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 03/03/67 1150 - 1230  
5 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 03/03/67 1240 - 1320  
6 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 03/03/67 1330 - 1500  

หมายเหตุ

1.นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบก่อน 30 นาที
2.ดินสอ 2B ยางลบ
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
4.ขอให้แต่งชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ