ใบแสดงตารางสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 66/2

สนามสอบ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(พ.พ.)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพร ดีมาก  รหัสนักศึกษา 6412000378  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601189151   บิดานายสมบูรณ์   ดีมาก   มารดานางทับทิม   ดีมาก  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ
# รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต สอบวันที่ เวลา หมายเหตุ
1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 02/03/67 830 - 1000  
2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 02/03/67 1010 - 1140  
3 สค21001 สังคมศึกษา 3 02/03/67 1600 - 1640  
4 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 03/03/67 1240 - 1320  
5 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 03/03/67 1330 - 1500  
6 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 03/03/67 1510 - 1550  

หมายเหตุ

1.นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบก่อน 30 นาที
2.ดินสอ 2B ยางลบ
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
4.ขอให้แต่งชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ