ใบแสดงตารางสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 66/2

สนามสอบ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(พ.พ.)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายบุญฤทธิ์ เดชะผล  รหัสนักศึกษา 6322000831  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1749900591552   บิดานายพงษ์พันธ์   เดชะผล   มารดานางนัยนา   วัฒฆ้อง  อายุ 25 ปี

วิชาบังคับ
# รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต สอบวันที่ เวลา หมายเหตุ
1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 02/03/67 1010 - 1140  
2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 02/03/67 1330 - 1500  
3 สค21001 สังคมศึกษา 3 02/03/67 1600 - 1640  
4 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 03/03/67 1150 - 1230  
5 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 03/03/67 1150 - 1230  

หมายเหตุ

1.นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบก่อน 30 นาที
2.ดินสอ 2B ยางลบ
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
4.ขอให้แต่งชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ