ใบแสดงตารางสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 66/2

สนามสอบ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(พ.พ.)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเมธี วงษ์เขียด  รหัสนักศึกษา 6322000822  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601188236   บิดานายวิโรจน์   วงเขียด   มารดานางสมบูรณ์   น้อยจั่น  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ
# รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต สอบวันที่ เวลา หมายเหตุ
1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 03/03/67 830 - 1000  
2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 03/03/67 1150 - 1230  
3 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 03/03/67 1600 - 1640  
4 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 03/03/67 1650 - 1730  

หมายเหตุ

1.นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบก่อน 30 นาที
2.ดินสอ 2B ยางลบ
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
4.ขอให้แต่งชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ