ใบแสดงตารางสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 66/2

สนามสอบ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(พ.พ.)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอภินันท์ สาอุด  รหัสนักศึกษา 6322000783  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601183498   บิดานายถวัลย์   สาอุด   มารดานางสาวมาลัย   บดีรัฐ  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ
# รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต สอบวันที่ เวลา หมายเหตุ
1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 02/03/67 1330 - 1500  
2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 02/03/67 1510 - 1550  
3 พท21001 ภาษาไทย 4 03/03/67 1010 - 1140  
4 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 03/03/67 1150 - 1230  
5 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 03/03/67 1330 - 1500  

หมายเหตุ

1.นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบก่อน 30 นาที
2.ดินสอ 2B ยางลบ
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
4.ขอให้แต่งชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ