ใบแสดงตารางสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 66/2

สนามสอบ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(พ.พ.)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวิษณุ คุ้มวงษ์  รหัสนักศึกษา 6312000722  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900638240   บิดานายบุญเกิด   คุ้มวงษ์   มารดานางแก่นใจ   คุ้มวงษ์  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ
# รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต สอบวันที่ เวลา หมายเหตุ
1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 02/03/67 830 - 1000  
2 สค22022 การป้องกันการทุจริต 2 02/03/67 1150 - 1230  
3 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 02/03/67 1510 - 1550  
4 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 03/03/67 1150 - 1230  
5 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 03/03/67 1150 - 1230  
6 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 03/03/67 1240 - 1320  
7 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 03/03/67 1600 - 1640  
8 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 03/03/67 1650 - 1730  

หมายเหตุ

1.นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบก่อน 30 นาที
2.ดินสอ 2B ยางลบ
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
4.ขอให้แต่งชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ