ใบแสดงตารางสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 66/2

สนามสอบ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(พ.พ.)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสวรรยา ขันศรี  รหัสนักศึกษา 6222000539  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1628800024214   บิดานายสุรเดช   ขันศรี   มารดานางสาวสมหวัง   เนรไกร  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ
# รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต สอบวันที่ เวลา หมายเหตุ
1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 02/03/67 830 - 1000  
2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 03/03/67 830 - 1000  
3 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 03/03/67 1150 - 1230  
4 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 03/03/67 1150 - 1230  

หมายเหตุ

1.นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบก่อน 30 นาที
2.ดินสอ 2B ยางลบ
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
4.ขอให้แต่งชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ