ใบแสดงตารางสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 66/2

สนามสอบ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(พ.พ.)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเขตตะวัน บัณดิษ  รหัสนักศึกษา 6222000098  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900616360   บิดานายสมชาย   บัณดิษ   มารดานางปานเดือน   ทวนธง  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ
# รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต สอบวันที่ เวลา หมายเหตุ
1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 02/03/67 1010 - 1140  
2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 02/03/67 1240 - 1320  
3 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 03/03/67 830 - 1000  
4 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 03/03/67 1510 - 1550  

หมายเหตุ

1.นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบก่อน 30 นาที
2.ดินสอ 2B ยางลบ
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
4.ขอให้แต่งชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ