ใบแสดงตารางสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 66/2

สนามสอบ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(พ.พ.)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายปารเมศ พวงทอง  รหัสนักศึกษา 6122000116  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1749800333942   บิดานายประเชิญ   พวงทอง   มารดานางคนึงนิต   พวงทอง  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ
# รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต สอบวันที่ เวลา หมายเหตุ
1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 03/03/67 830 - 1000  
2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 03/03/67 1150 - 1230  
3 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 03/03/67 1240 - 1320  
4 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 03/03/67 1510 - 1550  
5 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 03/03/67 1600 - 1640  
6 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 03/03/67 1650 - 1730  

หมายเหตุ

1.นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบก่อน 30 นาที
2.ดินสอ 2B ยางลบ
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
4.ขอให้แต่งชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ