ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชนันธิดา เมฆเขียว  รหัสนักศึกษา 6622000250  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600119613   บิดานายสัมฤทธิ์   เมฆเขียว   มารดานางสังวรณ์   เมฆเขียว  อายุ 28 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 0 2.5
2 66/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 0 2
3 66/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 0 2.5
4 66/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 0 3.5
5 66/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 0 3
6 66/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 0 2.5
7 66/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 0 2.5
8 66/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 0 3
9 66/2 พท21001 ภาษาไทย 4 0 4
10 66/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 0 3
11 66/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 0 2.5
12 66/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 0 3
รวม 34    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/2 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 0 2
2 66/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 0 2.5
3 66/2 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 0 3.5
4 66/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 0 1.5
5 66/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 0 2.5
6 66/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 0 2.5
7 66/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 0 2.5
8 66/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 0 3
9 66/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 0 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0