ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธงชัย พวงทอง  รหัสนักศึกษา 6612000897  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 3620500174651   บิดานายช้ัน   พวงทอง   มารดานางเฉลี่ย   พวงทอง  อายุ 55 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 59 1.5
2 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 68 2.5
3 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
4 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
รวม 10    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 69 2.5
2 66/1 สค22022 การป้องกันการทุจริต 2 71 3
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
2 66/1 ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพักครู 15
3 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
4 66/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
5 66/1 พัฒนาศกร.ตำบลพรานกระต่าย 20
รวม 70