ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายชิติพัทธ์ พลอาจ  รหัสนักศึกษา 6612000749  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1100704003047   บิดานายธนกฤต   พลอาจ   มารดานางลดาวัลย์   นาน้ำเชี่ยว  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
2 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 59 1.5
3 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 78 3.5
4 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 75 3.5
รวม 10    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 63 2
2 66/1 สค22022 การป้องกันการทุจริต 2 72 3
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
รวม 5