ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายคุณากร โพธิบัลลังค์  รหัสนักศึกษา 6612000703  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601211661   บิดานายวันชัย   จันแดง   มารดานางสาวรุ่งรัตน์   โพธิบัลลังค์  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 57 1.5
2 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
3 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
รวม 6    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 สค22022 การป้องกันการทุจริต 2 63 2
รวม 2    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 66/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
รวม 10