ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวหงส์ฟ้า สนธิโพธิ์  รหัสนักศึกษา 6612000664  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1749900798190   บิดานายทิว   สนธิโพธิ์   มารดานางชลอ   มโนสิน  อายุ 22 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
2 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
3 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
4 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
รวม 10    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 65 2.5
2 66/1 สค22022 การป้องกันการทุจริต 2 68 2.5
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 66/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 10
รวม 10