ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอุดม ปิ่นมณี  รหัสนักศึกษา 6612000477  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600090640   บิดานายประพันธุ์   ปิ่นมณี   มารดานางสมใจ   ปิ่นมณี  อายุ 32 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
2 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
3 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
4 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 78 3.5
รวม 10    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 74 3
2 66/1 สค22022 การป้องกันการทุจริต 2 69 2.5
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 66/1 ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพักครู 100
2 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
รวม 105