ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรอุมา จันคง  รหัสนักศึกษา 6522000565  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601208491   บิดานายณรงค์   มาน้อย   มารดานางสุพรรษา   จันคง  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
2 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
3 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
4 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
5 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
รวม 14    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 68 2.5
2 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลคุยบ้านโอง 20
2 66/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 10
รวม 30