ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณัทธนกฤต ข่ายทอง  รหัสนักศึกษา 6522000369  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601204720   บิดานายบุญพิศ   ข่ายทอง   มารดานางเกษม   ข่ายทอง  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
2 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
3 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
4 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
5 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 66 2.5
รวม 15    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 66 2.5
2 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
2 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
รวม 20