ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนพดล อินกรัด  รหัสนักศึกษา 6522000341  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1129902061769   บิดานายสำเริง   อินกรัด   มารดานางน้ำฝน   อินกรัด  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
2 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 70 3
3 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
4 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 78 3.5
รวม 12    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 63 2
รวม 3    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
2 65/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
3 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
รวม 30